Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Plataforma de Contratacion del Sector Públic

 • Data Posada en Producció:

  02/05/2008

  Indicadors:

  Dades actualitzades el 22 de febrer de 2018

   

  Perfils del contractant

   5289 Perfils del Contractant corresponents a

  • Administració General de l'Estat: 1001
  • Administracions autonòmiques: 239 destacant tot els perfils del contractant de:
   • Junta de Comunitats de Castella-la Manxa
   • Generalitat Valenciana
   • Govern de les Illes Balears
   • Junta d'Extremadura
   • Govern de Cantàbria
  • Administracions locals: 3047
  • Mútues d'accidents de treball col·labores de la Seguretat Social: 28
  • Socidades, fundacions i consorcis estatals: 331
  • Societats, fundacions i consorcis depenents de comunitats autònomes: 221
  • Societats, fundacions i consorcis depenents d'entitats locals: 339
  • Universitats: 49
  • Institucions independents: 33

  Interconnexió amb servicis d'informació similiares de Comunitats Autònomes i Entitats Locals

  • Junta d'Andalusia
  • Principat d'Astúries
  • Govern de Canàries
  • Junta de Comunitats de Castella-la Manxa
  • Generalitat de Catalunya.
  • Ceuta
  • Xunta de Galícia
  • Comunitat de Madrid
  • Govern de la Regió de Múrcia
  • Govern de La Rioja
  • Govern Basc

  Usuaris d'operadors econòmics registrats

  • 50.905 usuaris d'empreses donats de alta  Descripció Funcional

  Servicis oferits als òrgans de contractació

  La Plataforma de Contractació proporciona als òrgans de contractació els següents servicis:

  • Els mitjans tècnics per a la publicació del Perfil de Contractant d'acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
  • Permet publicar en Internet els anuncis de licitació i plecs, anuncis d'adjudicació i qualssevol documents relatius a la contractació (associats a expedients o al perfil de contractant) .
  • Segellat de temps dels documents publicats, per a acreditar fefaentment la data de publicació dels anuncis, complint amb l'exigit en l'article 63.7 de la Llei 9/2017.
  • Enviament de la informació al BOE i DOUE a partir de la informació de l'anunci publicat en la Plataforma.
  • Permet contestar dubtes formulats pels licitadors relacionades amb una licitació.
  • Permet realitzar comunicacions a les empreses que participen en els processos de contractació:
   1. Invitacions a licitar
   2. Admissió i exclusió
   3. Adjudicacions
   4. Requeriments de documentació
  • Permet consultar la informació sobre els licitadors inscrita en:
   1. Registre Oficial d'empreses Classificades de l'Estat.
   2. Agència Tributària, relativa al compliment d'obligacions per a poder contractar amb l'Administració
   3. Seguretat Social, relativa al compliment d'obligacions per a poder contractar amb l'Administració
   4. Caixa General de Depòsits, per a consulta sobre garanties constituïdes i la  validació de poders d'avals i assegurances de caució realitzat per la Caixa General de Depòsits.
  • Recepció, custòdia i obertura d'ofertes electròniques
  • Integració sistèmica mitjançant servicis web amb els sistemes d'informació dels òrgans de contractació para:
   1. Publicació d'anuncis, i els seus respectius anuncis de rectificació, i la seua remissió al BOE i/o DOUE
   2. Publicació de documents associats a un expedient
   3. Previsualització i validació de documents CODICE i la seua transformació al corresponent formulari normalitzat del DOUE.
   4. Consulta de dades del perfil de contractant
   5. Consulta de dades d'una licitació
   6. Anul·lació d'anuncis i de documents associats a la licitacion
   7. Creació i edició de licitacions
   8. Càrrega de documents en l'espai virtual de licitacions
   9. Descàrrega de documents de l'espai virtual de licitacions
   10. Enviament de notificacions electròniques a través de la Plataforma
   11. Consulta sobre l'estat d'un anunci.
   12. Publicació d'anuncis en el perfil de contractant, BOE i DOUE.

  Servicis oferits als operadors econòmics

  Les funcionalitats disponibles per als operadors econòmics són múltiples:

  • Informació general sobre contractació pública
  • Accés als perfils de contractant de l'administració General de l'Estat i altres Entitats Públiques adherides voluntàriament
  • Cerca de licitacions per una multiplicitat de criteris
  • Subscripcions per diversos canals (sms, mail, RSS) per a rebre informació personalitzada d'anuncis de licitacions i adjudicacions de contractes.
  • Realització de preguntes als òrgans de contractació sobre una licitació concreta.
  • Recepció de comunicacions:
   1. Invitacions a licitar
   2. Admissió i exclusió
   3. Adjudicacions
   4. Requeriment de documentació
  • Preparació i presentació d'ofertes i documentació electrònicament

  Descripció Tècnica

  ESCENARI I: Accés sistèmic de l'Òrgan de Contractació.

  En este escenari l'usuari de l'Òrgan treballa directament en els seus sistemes, i són ells els que es comuniquen amb la plataforma a través dels servicis instaurats en la mateixa a estos efectes. No utilitza el portal de la Plataforma.

  • L'Òrgan de Contractació posseïx els seus propis sistemes de gestió de la contractació i desitja integrar-los directament. No desitja utilitzar el portal de la Plataforma.
  • Integra estos sistemes, transformant la seua informació a format CODICE (estàndard obert basat en XML) i es comunica mitjançant Web Services
  • La Plataforma rep mitjançant servicis web, els documents de contractació, i els publica (inclosos diaris oficials), avisant als interessats de tal circumstància.
  • Els Servicis que la plataforma posa a la disposició dels Organismes són:
   • PublishPriorInformationNotice: Publicació de l'Anunci Previ
   • PublishContractNotice: Publicació de l'Anunci de Licitació
   • PublishContractDocuments: Publicació de Plecs
   • PublishContractAwardNotice: Publicació de l'Anunci d'Adjudicació
   • PublishNotice: Publicació de l'Anunci de Modificació de Contracte
   • GetExpedientState: Obtenció de l'estat del Forme expedient/Licitació
   • GetExpedientStateFull: Obtenció de l'estat del Forme expedient/Licitació i de tota la seua informació associada
   • PublishGeneralContractDocument: Publicació de document de contractació associat a un expedient
   • GetBuyerProfielData: Consulta de la informació i usuaris en PLACER de l'òrgan de contractació
   • ValidateCODICE: Comprovació la validesa d'un document CODICE per a la seua publicació en la PLACER
   • ViewCODICE: Previsualització de la publicació d'un document CODICE
   • CancelNotice: Anul·lació d'un anunci publicat.
   • CancelGeneralDocument: Anul·lació de la publicació d'un document associat a una licitació
   • GetContractFolderStatus: Consulta de l'espai virtual de la licitació,
   • DownloadDocument: Descàrrega de document de l'espai virtual de licitació.
   • SetContractFolder: Creació i actualització de l'espai virtual de licitació.
   • UploadDocument: Càrrega de document a l'espai virtual de licitació.
   • PublishContractFolderNotice: Publicació d'un anunci a partir de la informació de l'espai virtual de licitació.
   • GetNoticeInfo: Consulta de l'estat d'un anunci.
   • SendContractFolderNotification: Enviament d'una notificació a partir de la informació de l'espai virtual de licitació.
   

  ESCENARI II: Accés web de l'Òrgan de Contractació.

  • L'Òrgan de Contractació no posseïx un sistema d'informació per a gestió de la contractació, i utilitza el portal de la Plataforma per a gestionar la publicació i interacció amb els licitadors, i gestionar l'expedient.
  • Els usuaris de l'Òrgan treballen directament amb els seus “espais virtuals de licitació” en el portal, publicant la informació de la licitació, contestant preguntes, realitzant notificacions, invitacions, adjudicacions i interactuant amb altres registres (Caixa General de Depòsits i ROLECE)
  • En este mateix escenari, l'usuari pot treballar simultàniament en el portal i en els seus sistemes de gestió, ja que des del Portal pot exportar la informació introduïda en els seus espais virtuals (anuncis, plecs, etc.) en format CODICE (XML)

  ESCENARI III: Accés web per a licitadors.

  • El Licitador utilitza el portal de la Plataforma per a enviar documentació i interactuar amb l'òrgan de contractació
  • Els usuaris Operadors econòmics accedixen a la informació sobre licitacions publicada en el portal, a la documentació associada a les mateixes, realitzen preguntes i envien les seues ofertes, reben les seues notificacions i invitacions
  • Reben informació de les licitacions que són del seu interés per diversos mitjans (RSS, Mail, SMS)

  Estàndards:

  La Plataforma s'ha concebut amb una arquitectura oberta, basada en estàndards per a facilitar la màxima integració de tots els actors que intervenen en la contractació pública.

  La plataforma és conforme a estàndards a 2 nivells diferenciats:

  Nivell Funcional

  • Normalització de dades i semàntica de contractació mitjançant CODICE.
  • Estandardització de documents de contractació (Anuncie Licitació, Plecs, etc.)
  • Basat en ebXML i Universal Business Language - UBL2.1

  Nivell tecnològic

  • Estàndards de format de dades i validació: XML, XSD, Schematron,
  • Estàndards d'integració: Pila Web Services: SOAP, WSDL, W-I, W-Security
  • Estàndards de Portal: WAI, JSR-286
  • Estàndards de construcció: J2EE, JSRs, XSLT...
  • La Plataforma ha sigut dissenyada posant especial cura per a no imposar requisits injustificats que impedisquen la total llibertat d'elecció dels Òrgans de Contractació i Licitadors, per motius tecnològic. En este sentit:
   • S'ha optat per estàndards oberts, suportats per consorcis i cossos d'estàndards amb pes i suportats per la indústria (com a W3C, OASI o IETF).
   • S'ha fugit de solucions propietàries o amb poc suport en el mercat tecnològic.
   • Compatible amb l'ús de programari lliure.
  • Per a la implementació dels Servicis Web de la Plataforma, s'ha seguit l'estàndard de màxima interoperabilitat “Web Services Interoperability” (W-I), Basic Profile 1.1:
   • SOAP1.1
   • WSDL1.0
   • Encoding Document/Literal
  • Seguretat dels servicis web
   • La seguretat dels missatges està basada en l'estàndard W-Security
   • El xifrat de canal es realitzarà mitjançant TLS/SSL.
  • En el Portal s'ha cuidat els estàndards d'accessibilitat:
   • Òrgans WAI-A
   • Licitadors WAI-AA
  • Per a l'accés al portal, se suporta l'estàndard:
   • Certificat X509
Responsable

Enllaços d'interésSoluciones Relacionades