Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
accesskey_mod_content

Soluciones RelacionadasSoluciones Relacionadas

-

Servizo Compartido de Xestión de Notificacións (Notifica)

 • Nomee Abreviado:
  notifica
  Resumo:
  Notifica é un servizo de xestión de Notificacións que proporciona unha plataforma para xestionar automaticamente todas as notificacións e comunicacións que se xeran nos organismos emisores, de forma que cheguen ao seu destino da maneira máis eficiente e económica posible.
  Permite que a entrega das este notificacións/comunicacións poida realizarse por varias vías, en función das condicións establecidas polo destinatario para a súa relación coa Administración: mediante comparecencia electrónica no Enderezo electrónico Habilitado única(dehu.redsara.es), mediante comparecencia electrónica en cartafol Cidadán do Punto de Acceso Xeral, en soporte papel e/ou comparecencia no Enderezo electrónico Habilitado (DEH).

  Destinatarios:
  Calquera Administración Pública
  Organismos Responsables:
  Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital
  Secretaría de Estado de Dixitalización e Intelixencia Artificial
  Secretaría Xeral de Administración Dixital
  Modo de Uso:
  Servizo en rede para usuario final
  Servizo en rede integrable en aplicacións do cliente
  Contacto:

  Estes contactos estarán habilitados para o seu uso por empregados públicos.

  Nota:  Si non é o seu caso e está Vde. traballando para unha Administración Pública, por favor, comunique ao responsable correspondente da este administración que se poña en contacto connosco.

  1.- Todas as incidencias relacionadas coa plataforma Notifica deberán dirixirse a través do Centro de Axuda e Integradores e Desarrolladores (CAID), na páxina:

  2.- No entanto, para todo o relacionado co Servizo de Notificacións a través de  o Enderezo electrónico Habilitado (SNE/DEH), pódese acceder directamente aos servizos de soporte desta solución en:

  Coordinación do servizo:

  Soporte técnico a emisores:

  Contacto comercial:

  Soporte técnico a cidadáns:

  Tipo de Solución:
  Infraestrutura ou servizo común
  Estado da Solución:
  Produción
  Área orgánica:
  Estatal
  Área técnica:
  Tramitación electrónica , Infraestrutura de comunicacións e mensaxería , Servizos horizontais para as AA.PP , Soporte á tramitación electrónica
  Área funcional:
  Goberno e Sector Público
  Licenza:
  Non aplica
  Nivel Interoperabilidade:
  Técnica
  Linguaxe de Programación:
  PHP
  Sistema Operativo:
  Calquera

  Descrición

  Notifica é unha plataforma que, en colaboración con outros axentes colaboradores, facilita ás Administracións Públicas a posta a disposición aos cidadáns das notificacións e comunicacións que xeran.

  Las vías de posta a disposición son:

  Notifica, construída inicialmente en resposta ás medidas da CORA, foi declarada servizo compartido pola Comisión Estratéxica TIC na súa reunión do 15 de setembro de 2015.  E como tal é de obrigado cumprimento para os organismos emisores da Administración Xeral do Estado.

  Notifica proporciona aos organismos emisores de notificacións e comunicacións:

  • Cumprir a Lei 39/2015 canto á práctica de notificacións electrónicas.
  • Unha única interface para o envío de notificacións e comunicacións con independencia da vía de posta a disposición.
  • Control de prazos segundo os parámetros do envío e expiración dos mesmos.
  • Información sobre os cambios de estado e o resultado das entregas.

  Noticias

  23 April 2020

  Actuaciones polo estado de Alarma Desplegar acordeon

  COMUNICADO A ORGANISMOS USUARIOS DO SERVIZO COMPARTIDO DE NOTIFICACIÓNS ELECTRÓNICAS NOTIFICA

  O 18 de marzo de 2020, seguindo indicacións  da Dirección Xeral de Gobernación Pública (DGGP) do Ministerio de Política Territorial e Función Pública en aplicación do previsto en DÁA 3ª do Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada pola Covid-19, a Secretaría Xeral de Administración Dixital (SGAD) do Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital (MAETD) realizou os axustes necesarios en Notific@ para que quedase en suspenso o cómputo automático de prazos de comparecencia, o que foi oportunamente comunicado aos Organismos Usuarios e publicado en nota informativa do 20 de marzo de 2020 no apartado de noticias do sistema Notifica no Portal de Administración Electrónica. 

  O 16 de abril de 2020, en resposta a unha nova consulta formulada pola SGAD á DGGP, dita Dirección Xeral, no exercicio das competencias previstas no artigo 9.1.j) do Real Decreto 307/2020, do 11 de febreiro, polo que se desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio de Política Territorial e Función Pública, trasladou á SGAD unha serie de medidas en relación co sistema compartido de notificacións apoiadas no informe da Avogacía do Estado (ref. APG/0013 EA/2020) que se adxunta e que a DGGP solicitou sobre as implicacións no sistema compartido de notificacións de DÁA 3ª do Real Decreto 463/2020

  Para ese efecto, e en aplicación de ditas medidas, infórmase que con relación ao servizo Notific@ e desde as 0:00 horas do próximo venres 24 de abril de 2020:

  1º.   Con relación a as notificacións postas a disposición dos interesados polos centros xestores en Notific@ antes do 24 de abril nas que non se produciu a comparecencia daqueles:

  Para estas notificacións, e seguindo o criterio da Avogacía do Estado, manterase interrompido o cómputo automático de prazos en tanto persista o estado de alarma e as súas sucesivas prórrogas, e é o órgano competente para a tramitación do procedemento ao que compete determinar en cada caso concreto se en aplicación de DÁA 3ª do Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, estaba ou non suspendido o citado prazo de comparecencia de dez días, e os efectos xurídicos que diso se deriven.

   

  2º.   Con relación a as notificacións postas a disposición dos interesados en Notific@ desde as 0:00 horas do 24 de abril de 2020: 

  No caso das notificacións remitidas a Notifica polos organismos emisores desde a este data, o sistema xerará a debida certificación electrónica de non comparecencia do interesado no caso de que esta non se producise, cumprido o prazo de posta a disposición comunicado polo organismo emisor en cada envío.

  Tal e como explica o servizo xurídico no seu informe, se parte da consideración de que mentres subsista o estado de alarma Notifica só debe ser utilizado polos órganos tramitadores daqueles procedementos nos que, de acordo con DÁA 3ª do RD 463/2020, non se aplique a suspensión de prazos, ben por estar opostos excepción con carácter xeral, ben por haberse levantado singularmente polo órgano competente a suspensión. Respecto dos procedementos suspendidos de acordo con esta norma, non habería acto que notificar, polo que non sería necesario utilizar o sistema de notificacións.     

  Por outra banda, se a notificación electrónica está posta a disposición do interesado no Enderezo electrónico Habilitado(DEH), o FNMT-RCM como fornecedora do servizo, emitirá un comunicado aos organismos emisores coas actuacións levadas a cabo en aplicación da supresión dos prazos administrativos. 

  Por último advírtese que, conforme ao establecido en DÁA 3ª do Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, suspendéronse termos e interrompido os prazos para a tramitación dos procedementos das entidades do sector público, mentres estea vixente o estado de alarma, salvo as excepcións previstas nos apartados 3, 4, 5 e 6 da referida disposición adicional, sendo competencia do órgano responsable da tramitación do procedemento determinar que a notificación que pon a disposición do interesado a través do sistema atópase oposta excepción da este suspensión.

  A seguir poderán descargar o presente comunicado asinado:

  report-Notificacións-organismos-emisores-v20200423-rev-DGGP.pdf(Abre en nova xanela)

   

  16 April 2020

  Aplicación de medidas de RD 463/2020 e RD 465/2020 en CIE AEAT Desplegar acordeon

  Aplicación de medidas de RD 463/2020 e RD 465/2020 en CIE AEAT:

  Para efectos da emisión das notificacións ou comunicacións que poidan ser enviadas ao Centro de Impresión e Ensobrado da Axencia Tributaria (CIE) en virtude do convenio subscrito para ese efecto, comunícase que este servizo segue operativo durante o estado de alarma, aínda que Correos esixe a subscrición, previa á distribución, dunha declaración responsable asinada sendo ademais de aplicación as seguintes particularidades do procedemento de entrega:

  "O procedemento común de entrega das notificacións terá as seguintes modificacións:

  • O persoal de Correos comparecerá no domicilio do destinatario e unha vez que chamase ao timbre, comunicará que hai unha notificación, indicando a Administración Pública da que procede, collerá os datos do receptor da mesma (Nome, apelidos e DNI). Desde o momento en que o destinatario afirma querer recibir a notificación, daráselle por entregada.
  • Nese momento, deixará a notificación no chan ou no mostrador (dependendo das circunstancias) e separarase polo menos dous metros do envío para que se poida recoller, nas condicións previstas na lexislación aplicable. Desde o momento en que o destinatario acepte a recepción da notificación, esta pasa a estar na súa posesión.
  • O persoal de Correos consignará no documento de entrega tanto se se recolleu o envío coma se rexeitouno; e especificaranse as circunstancias do intento de notificación, o resultado da mesma, o lugar e a hora onde se produciu".

  Poderán descargar o modelo de declaración responsable proporcionado por Correos, do que o propio Correos advertiu que é posible modificalo nalgún dos seus termos para axustalo ás necesidades concretas de cada caso, en:

  DOCUMENTO-PARA-ADMISION-DE-NOTIFICACIÓNS.docx(Abre en nova xanela)

   

  25 March 2020

  Aplicación de medidas de RD 463/2020 en CIE AEAT (Obsoleto) Desplegar acordeon

  Aplicación de medidas de RD 463/2020 en CIE AEAT:

  Desde a AEAT comunícannos que: “co obxecto de facilitar o cumprimento da non entrega de notificacións por Correos como parte das medidas do RD 463/2020, desde o día 24/03 e ata novo aviso, non se vai a enviar ningunha notificación ao CIE da Axencia Tributaria.

  Mentres dure esta situación, as unidades emisoras poderán seguir enviando a Notifica as súas notificacións con saída postal ao CIE da AEAT. Estas notificacións quedarán en estado "enviada_cie", con todo non se procederá á súa impresión, quedando retidas no CIE.

  Conforme ao funcionamento habitual, as notificacións estarán dispoñibles en Carpeta Ciudadana para a comparecencia electrónica.

  Unha vez finalizada esta situación, renovaranse os traballos de impresión e as notificacións sairán a repartición.

   Le lembramos que para estar ao tanto de toda a información para os organismos emisores pódense subscribir á lista de distribución cubrindo o seguinte formulario:

   Formulario de subscrición á lista de distribución: https://listas-ctt.administracionelectronica.gob.es/mailman/listinfo/unidades-emisoras-notifica

  20 March 2020

  Actuaciones polo estado de Alarma (Obsoleto) Desplegar acordeon

  En aplicación ás instrucións recibidas pola Dirección Xeral de Gobernación Pública, en relación á supresión dos prazos Administrativos, infórmase o seguinte:

  1.  Notifica seguirá prestando servizo e permitindo pór a disposición dos cidadáns as notificacións electrónicas, aínda que o cómputo dos prazos para a súa comparecencia quedan suspendidos en aplicación da Disposición adicional terceira do Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada pola Covid-19.

  2.  Si a notificación electrónica está posta a disposición en Carpeta Ciudadana unicamente:

  • O proceso de expiración de notificacións electrónicas non se executa desde as 00:00 do día 18.03.
  • Nas notificacións electrónicas emitidas anteriormente ao día 14.03 e con data de expiración posterior ao día 17.03, actualizarase de facto, ao finalizar o estado de alarma, a data de expiración en tantos días como a duración deste estado e as sucesivas prórrogas que no seu caso se autoricen.

  Os cidadáns poderán acceder a estas notificacións en Carpeta Ciudadana e comparecer ás mesmas. Estes datados e certificacións enviaranse polo Adviser aos organismos emisores.

  • Nas notificacións emitidas a partir do día 17.03, a data de expiración ampliarase de facto, ao finalizar o estado de alarma, en tantos días como corresponda para a finalización deste estado e as sucesivas prórrogas que no seu caso se autoricen, desde a súa posta a disposición.

  Os cidadáns poderán acceder a estas notificacións en Carpeta Ciudadana e comparecer ás mesmas. Estes datados e certificacións enviaranse polo Adviser aos organismos emisores.

  • Aquelas notificacións que expiraron desde entre as 00h do 15 de marzo e as 00h do 17 de marzo, deberán ser revisadas polo centro emisor para actuar en consecuencia, dado que foron dadas por expiradas e así se recolle nas evidencias electrónicas xeradas.

  3.  Se a notificación electrónica está posta a disposición en DEH, o FNMT como fornecedora do servizo emitirá un comunicado aos organismos emisores coas actuacións levadas a cabo en aplicación da supresión dos prazos administrativos.

  4.  As notificacións con saída postal seguiranse enviando aos CIEs segundo o funcionamento habitual de Notifica, aínda que se deberá ter presente o comunicado emitido por Correos e que se adxunta para coñecemento.


  Lembrámoslle que para estar ao tanto de toda a información para os organismos emisores pódense subscribir á lista de distribución cubrindo o seguinte formulario:

  04 May 2018

  Aumentan os organismos emisores que usan Notifica a 2.999 Despregar acordeon

  No mes de abril de 2018 alcanzáronse os 2.999 organismos emisores das Administracións Públicas que utilizan Notifica para a posta a disposición das súas notificacións e comunicacións aos cidadáns.

  Destes organismos emisores destacan as Entidades locais que supoñen o 82% do total de organismos. Pódese consultar o detalle de todos os organismos emisores que utilizan Notifica no Observatorio de Administración Electrónica (DATAOBSAE)(Abre en nova xanela) .

  Lembrámoslle que para calquera aclaración ou consulta pode dirixirse ao Centro de Atención a Integradores e Desarrolladores (CAID) do MINHAFP(Abre en nova xanela) .

  24 October 2017

  Subida da nova versión dos servizos web de Notific@ a Produción Despregar acordeon

  O novo servizo web 2.0 de Notific@ para Organismos Emisores foi despregado na contorna de Produción, tras completarse a integración na contorna de Preprodución do primeiro Organismo Emisor.

  Como consecuencia, conforme ao Plan de xestión do cambio de Notific@, anúnciase que se deixará de dar soporte ao servizo web 1.0 para Organismos Emisores:

  O 24 de xullo de 2018 para a contorna de Preprodución.
  O 24 de outubro de 2018 para a contorna de Produción.

  Os Organismos Emisores que utilizan os servizos web de Notific@ deberán planificar os desenvolvementos necesarios para a adaptación das súas integracións.

  31 July 2017

  Notific@ publica unha nova versión dos seus servizos web Despregar acordeon

  A Secretaría Xeral de Administración Dixital, como fornecedora do servizo compartido de xestión de notificacións, e segundo o anunciado nos distintos grupos de traballo, publicou unha nova versión dos servizos web para Organismos Emisores.

  Para a elaboración das novas especificacións tivéronse en conta as suxestións achegadas polas administracións usuarias de Notific@, tanto a nivel estatal, como autonómico e local.

  Conxuntamente, publicouse o Plan de xestión de cambio que regula a continuidade do servizo e os prazos para a adaptación dos grupos implicados aos novos requisitos e para a compatibilidade de versións.

  Os Organismos Emisores que estean integrados con Notific@ por medio de servizos web deberán planificar a súa adaptación a esta nova especificación, tendo en conta os prazos previstos de fin de compatibilidade das versións anteriores, que nunca será inferior a un ano desde a posta en produción da nova versión.

  Cando os novos servizos web estean dispoñibles na contorna de preprodución comunicarase a través dos medios habituais.

  07 June 2017

  Prórroga Encomenda DEH Despregar acordeon

  A Secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado Martínez  e o Director Xeral  da Fábrica Nacional de Moeda e Timbre, Jaime Sánchez Revenga,  acordaron prorrogar encoméndaa de xestión do servizo do Enderezo electrónico Habilitado por un período de dous anos. Os efectos deste acordo terán validez a partir do  26 de xuño de 2017.  

  Os organismos interesados na emisión de notificacións por esta vía de posta a disposición, poden consultar os termos da mesma na información do proxecto Notific@, en  a dirección administración.gob.es/ctt/notifica.

  Para o proceso de adhesión a dita Encomenda deberase seguir utilizando o Anexo IV, que forma parte da documentación de Encoméndaa orixinal na que igualmente figuran os datos económicos correspondentes ás diferentes modalidades de uso do servizo.

  Faise notar que para o uso do DEH a través do servizo compartido de xestión de notificacións –Notific@- é de aplicación a modalidade máis económica.  

  27 February 2017

  Notific@ no CNIS 2017 Despregar acordeon

  O servizo compartido de xestión de notificacións, tivo unha relevante presenza no VII Congreso Nacional de Innovación e Servicios Públicos.

  A Secretaría Xeral da Administración Dixital,  como fornecedor do servizo, presentou na Sala de Comunicacións, os resultados da actividade diaria da plataforma Notific@ na que se sustenta o servizo.

  O uso desta plataforma, orixinalmente construída para dar servizo á Administración Xeral do Estado, é agora demanda tamén pola Administración Autonómica e Local, ámbitos nos que se valoraron positivamente que o seu uso permite o cumprimento inmediato da Lei 39/2015 do Procedemento Administrativo Común, así como as diversas opcións de integración e uso, que van desde a máis rápida e modesta que se obtén mediante o acceso manual á Aplicación web, ata a máis automatizada  que permite a integración mediante servizos web, especialmente deseñada para favorecer o envío de importantes volumes de comunicacións ou notificacións.    

  Nos datos estatísticos que se presentaron obsérvase o efecto da entrada en vigor das novas leis en outubro do pasado ano e o seu incremento substancial nos primeiros meses de 2017. Os resultados relativos aos envíos cuantifícanse con  319 organismos emisores, preto de 90.000 envíos de todas as Administracións Públicas. A principal vía de posta a disposición destes envíos, foi a electrónica (Cartafol cidadán e Enderezo electrónico Habilitado) nun 75% e en restante 25% en soporte papel.

  Os Organismos Emisores máis destacados son, no ámbito da AGE, a Secretaría Xeral da Administración de Xustiza, con máis de 45.000 envíos.

  No ámbito das Comunidades Autónomas destaca a Rexión de Murcia, cunha integración temperá, incremental e exitosa con preto de 18.000 envíos e no ámbito local, a Deputación Provincial de Huesca, integrada para a súa propia contorna e  a Deputación Provincial de Albacete, que o actuou como elemento coordinador e impulsor de Notific@ para un gran número de concellos na provincia.

  Tamén Notific@ estivo no espazo demo,  cunha proba que permitía aos interesados adoptar distintos roles, tanto o de Organismo Emisor para utilizar Notific@, como os de persoa física, ou persoa xurídica e poder recoller os seus envíos na Carpeta Ciudadana e no Enderezo electrónico Habilitado xa que ambos os servizos compartiron e colaboraron na execución da este proba.   

   

   

   

   

  27 February 2017

  Notific@ servizos para o destinatario Despregar acordeon

  A Secretaría Xeral da Administración Dixital, como fornecedora do servizo compartido de xestión de notificacións,  faise eco do pedimento cursado desde o sector privado e anuncia unha nova liña de traballos, dirixida a mellorar os servizos da plataforma Notific@ aos grandes destinatarios de comunicacións e notificacións das administracións públicas.    

  Son varias as actividades en carteira, a máis prioritaria, polo momento,  é a que permitiría ás grandes organizacións usar servizos web específicos de Notific@ para recibir os seus envíos de forma automatizada.

  Noutra liña englóbanse os servizos que favorecerían a localización de notificacións dun mesmo destinatario nas sedes electrónicas das distintas AAPP que colaboren no servizo, así como aqueloutros que permitirían a posta a disposición do destinatario de notificacións con anexos voluminosos da este información por medios  electrónicos.    

  13 February 2017

  O Enderezo electrónico Habilitado (DEH) flexibiliza o proceso de notificación por medios electrónicos. Despregar acordeon

  Desde o pasado 4 de febreiro, o servizo de notificacións electrónicas  do Enderezo electrónico Habilitado , integrado na actualidade na plataforma Notific@, introduciu certas  novidades que flexibilizan a xestión das notificacións:

           

            Notificación a interesados obrigados e non obrigados: As Administracións poderán remitir notificacións a interesados obrigados pola Lei 39/2015 e, como novidade, a aqueles interesados non obrigados que manifestasen directamente o seu interese en ser notificados por vía electrónica á propia Administración, sen necesidade de que conste esta vontade no DEH. En caso de non dispor dun DEH, crearáselles de oficio de forma automática. Estes procesos non repercutirán en que o interesado perda a posibilidade de xestionar a alta/baixa da súa subscrición voluntaria ao DEH, se non constasen outras obrigas.

   

            Fecha de expiración da notificación: Por defecto, unha notificación entenderase rexeitada cando transcorresen dez días naturais desde a posta a disposición da notificación sen que se acceda ao seu contido. Agora é posible tamén especificar unha data de caducidade para a notificación que se acomode á normativa de cada Administración.

   

            Formato das notificacións: As notificacións poderán ser remitidas, á parte de en formato PDF, como ficheiros de tipo ZIP.

  02 December 2016

  Notific@ tras dous meses de vixencia da Lei 39/2015 Despregar acordeon

  Hoxe cúmprense dous meses desde que entrase en vigor a lei que regula o Procedemento Administrativo Común para as Administracións Públicas e onde se establecen importantes modificacións  para as notificacións administrativas.

  Este feito impulsou a posta en produción do servizo compartido de  xestión de notificacións - Notific@-, que xa conta con máis de 100 organismos emisores, tanto da Administración Xeral do Estado, como da Administración Autonómica e Local. Outros 50 organismos están a executar xa as probas de integración para o seu próximo pase a produción.  

  Con preto 10.000 envíos entregados neste período, as cifras de resultados e os beneficios obtidos son alentadoras  para as expectativas das Administracións Públicas, feito que se demostra polo alto interese espertado fóra da Administración Xeral do Estado, ámbito no que o servizo compartido de xestión de notificacións é obrigatorio.

  Notific@ está a ser aproveitado de forma moi rendible por organismos tales como a Dirección Xeral de Custos de Persoal e Pensións Públicas ou a antiga Dirección Xeral de Coordinación da Administración  Periférica  do Estado, ambas as do antigo Ministerio de Facenda e Administracións  Públicas.  No ámbito autonómico, destaca a Rexión de Murcia que, do mesmo xeito que a Deputación Provincial de Huesca faino no ámbito da Administración Local, demostraron unha gran flexibilidade e capacidade organizativa para adaptarse ao novo marco xurídico mediante a súa adhesión ao uso de Notific@.

  24 November 2016

  Notific@ ampla os "Envíos Masivos" a todas as vías de posta a disposición. Despregar acordeon

  A funcionalidade que permitía realizar Envíos Masivos a Notific@ para a súa entrega ao destinatario por Cartafol Cidadán e en caso necesario por vía postal,  foi mellorada co fin de facilitar o seu uso para todas as vías de posta a disposición.

  A partir do próximo luns día 28 de novembro,  poderanse realizar tamén envíos masivos que ofrecen a posta a disposición dos envíos a través dunha diversa combinatoria de vías. As novas alternativas son as seguintes:

  • Envío masivo a Cartafol Cidadán (as opcións de Cartafol Cidadán, están tamén dispoñibles para a Sede Electrónica do Organismo emisor,  se estivese activa).
  • Envío masivo no que os destinatarios son “Obrigados”. Ofrecerase  en Cartafol Cidadán e unha vez esgotado o “retardo”, porase a disposición a través do Enderezo electrónico Habilitado
  • Envío masivo no que os destinatarios son “Voluntarios”. Neste caso, porase a disposición por Cartafol Cidadán, seguido do Enderezo electrónico Habilitado e se non hai máis remedio, distribuirase por vía postal. 
  26 May 2016

  Avances no marco xurídico para a integración con Notific@. Despregar acordeon

  Asínase o primeiro convenio para a integración con Notific@ e as súas Agentes Colaboradores.

  O pasado 17 de maio de 2016 asinouse o convenio de colaboración entre a Dirección de Tecnoloxías da Información das Comunicacións, a Secretaría de Estado de Facenda e a Axencia Estatal da Administración Tributaria para a produción de notificacións e comunicacións postais do Tribunal Económico  Administrativo Central (TEAC) e a Dirección Xeral de Ordenación do Xogo,  a través do Centro de Impresión e Ensobrado (CIE), da Axencia Tributaria mediante a plataforma electrónica Notific@ que dá soporte ao servizo compartido de xestión de notificacións que se inclúe no Plan de Transformación Dixital da Administración Xeral do Estado. 

  10 March 2016

  Notific@ no CNIS 2016 Despregar acordeon

  A Dirección de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (DTIC), presentou no espazo demo do Congreso Nacional de Innovación e Servizos Públicos (CNIS 2016), a solución Notific@, que é a plataforma tecnolóxica que dá soporte  á Xestión de Notificacións, que foi declarado Servizo Compartido pola Comisión de Estratexia de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións a finais de 2015.

  Ademais doutro tipo de produtos divulgativos de carácter xeral sobre o proxecto, o espazo demo Notific@ centrouse en mostrar a plena interoperabilidade da plataforma Notific@, tanto co Cartafol Cidadán como co Servizo de Notificacións Electrónicas-Enderezo electrónico Habilitado (DEH) cuxa xestión ten encomendada a Fábrica Nacional de Moeda e Timbre.

  As probas demostrativas, da integración Notific@ - DEH foi moi ilustrativa, pois se aproveitou que o FNMT tamén tiña un espazo demo no CNIS, o que permitiu recrear un escenario de traballo no que se emitían notificacións desde un punto situado no espazo demo do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas e recibíanse na caixa de correos DEH dun destinatario que se consultaba desde outro punto situado no espazo demo do FNMT.

  As posibilidades que achega Notific@, tanto no aforro de esforzos e gastos como na mellora do servizo a cidadáns e empresas espertou un manifesto interese para os organismos emisores de notificacións e comunicacións, en particular da administración autonómica e local, que queren sumarse ao uso da plataforma Notific@.

  15 December 2014

  Comeza a explotación de Notific@ Despregar acordeon

  Co envío de preto de 20.000 notificacións do Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), comezou a fase de explotación de sistema de centralización de notificacións administrativas en papel Notific@.

  Prevese a pronta entrada en operación doutros organismos, que están pendentes de asinar a adhesión ao acordo marco que regula administrativamente os servizos que ofrece Notific@. Estes servizos son polo momento os de impresión, ensobrado e entrega centralizada de notificacións e comunicacións administrativas en papel.

   

  15 December 2014

  Formalizado o contrato centralizado de servizos postais Despregar acordeon

   

  O próximo 1 de xaneiro entra en vigor o contrato 07/14 da Dirección Xeral de Racionalización e Centralización da Contratación para a prestación centralizada de servizos postais. O contrato, adxudicado a Correos, simplifica a integración de organismos no sistema Notific@ ao non ser necesario que dispoñan de contratos individuais co fornecedor do servizo de repartición.

  Subscricións

   

  Nesta área poderá darse de alta para recibir as notificacións de cambios que se realicen en noticias, documentos ou foros relacionados coa solución ou o activo semántico.

  Os campos con asterisco * son obrigatorios. Débese marcar polo menos una das copiones de subscrición (Noticias, Documentos ou Foros) e indicar o correo no campo de texto indicado para o alta ou a baixa de subscrición.

  Introduza o e-mail co que desexa recibir as notificacións da solución ou do activo semántico.

  *

  Pode consultar a política de protección de datos do PAe e CTT no seu aviso legal

  Introduza o e-mail para darse de baixa da subscrición.
Responsable

Solucións RelacionadasSolucións Relacionadas