Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
accesskey_mod_content
-

Infraestrutura e Sistemas de Documentaci?n Electr?nica

 • Nomee Abreviado:
  InSiDe
  Accesos Directos:
  Acceso Inside (Abre en nova xanela)
  Resumo:
  InSide ? un sistema para a gesti?n de documentos e expedientes electr?nicos que cumpre os requisitos para que ambos poidan almacenarse e/ou obterse seg?n o ENI, esquema que establece as normas b?sicas para o intercambio e almacenamento de documentos e expedientes electr?nicos. Sup?n a gesti?n documental ?ntegramente electr?nica dos documentos da gesti?n viva do expediente, como paso previo ao arquivado definitivo da documentaci?n nun formato interoperable e duradeiro.

  Adem?s, integra servizos de Interconexi?n coa Administraci?n de Xustiza e en xeral, con outras administraci?ns.

  Como complemento a InSide se a?aden funcionalidades relacionadas coa gesti?n de documentos electr?nicos con CSV, como a generaci?n, consulta ou o almacenamento de documentos, tendo en conta os aspectos de interoperabilidade das Administraci?ns P?blicas.
  Destinatarios:
  Calquera Administraci?n P?blica
  Organismos Responsables:
  Ministerio de Pol?tica Territorial e Funci?n P?blica
  Secretar?a de Estado de Funci?n P?blica
  Secretar?a Xeneral de Administraci?n Dixital
  Modo de Uso:
  Servizo en rede para usuario final
  Servizo en rede integrable en aplicaci?ns do cliente
  Produto instalable
  Contacto:

  Centro de Atenci?n a Integradores e Desenvolvedores (CAID)

  Para comunicar un alta, incidencia ou solicitude de soporte ao Centro de Atenci?n a Integradores e Desenvolvedores (CAID) encha o seguinte formulario:

  Lista de notificaci?ns da Suite Inside

  Existe unha lista de distribuci?n para usuarios da Suite Inside a trav?s da cal? em?tense notificaci?ns sobre:

  • Novas versi?ns.
  • Cambios na plataforma.
  • Parches.
  • Problemas/erros relevantes.

  Novidades

  A esta lista?inside-avisos@listas-ctt.administracionelectronica.gob.es, p?dense subscribir usuarios, tanto xestores como persoal t?cnico das Administraci?ns P?blicas que est?n utilizando Inside. Para darse de alta pode utilizar o seguinte?? ligaz?n ?.

  Para obter m?s? informaci?n, consultar o? Foro polo Documento Electr?nico

  Tipo de Soluci?n:
  Aplicaci?n de Fontes Abertas
  Estado da Soluci?n:
  Producci?n
  ?rea org?nica:
  Estatal
  ?rea t?cnica:
  Gesti?n de servizos e sistemas , Soporte ? tramitaci?n electr?nica , Servizos horizontais para as AA.PP , Sitios web, sedes electr?nicas e atenci?n ao cidad?n
  Subtipo de modelo de datos:
  Estrutura de Informaci?n (Est?ndar sem?ntico)
  ?rea funcional:
  Goberno e Sector P?blico
  Licenza:
  EUPL (European Public License)
  Nivel Interoperabilidade:
  T?cnico
  Linguaxe de Programaci?n:
  JAVA , Servizos Web
  Sistema Operativo:
  Linux , Windows

  Descripci?n

  InSide ? un sistema para a gesti?n de documentos e expedientes electr?nicos que cumpre os requisitos para que ambos poidan almacenarse e/ou obterse seg?n o Esquema Nacional de Interoperabilidade. Sup?n a gesti?n documental ?ntegramente electr?nica dos documentos da gesti?n viva do expediente, como paso previo ao arquivado definitivo da documentaci?n nun formato interoperable e duradeiro.

  InSide pr?stase en dous modos distintos, para o seu uso por parte de calquera administraci?n:

  InSide

  Permite almacenar e modificar documentos e expedientes electr?nicos en calquera xestor documental que sexa compatible co est?ndar CMIS, as? como os metadatos obrigatorios asociados. Permite a asociaci?n de documentos a expedientes, a gesti?n do ?ndice (mediante cartafoles e vinculaci?ns de expedientes).

  Permite a validaci?n e visualizaci?n dos documentos e expedientes para o seu uso en papel, e a gesti?n das firmas de cada ficheiro xestionado.

  Este servizo est? dispo?ible na nube SARA as? como produto distribuible e instalable.

  G-Inside (Xerador de Inside)

  ? a posta a disposici?n dunha bater?a de servizos Web na nube SARA para validar e xerar documentos e expedientes en base ao ENI, generaci?n de documentos PDF de visualizaci?n do documento e expediente electr?nicos. G-Inside non almacena nada, s?o p?dese usar como modo de conversi?n a documentos e expedientes electr?nicos para o seu almacenamento noutro sistema. Permite o uso dos servizos para a validaci?n sint?ctica dos documentos e expedientes electr?nicos.

  Disponse dunha Web para probar g-inside na direcci?n: http://ginsidews.seap.minhap.es (Abre en nova xanela) ,??libre e gratu?ta.

  Suite CSV

  Como complemento a InSide se a?aden funcionalidades relacionadas coa gesti?n de documentos electr?nicos con CSV, como a generaci?n, consulta ou o almacenamento de documentos, tendo en conta os aspectos de interoperabilidade das Administraci?ns P?blicas.

  Para ofrecer a funcionalidade completa de gesti?n de documentos electr?nicos se a?ade tambi?n a posibilidade de utilizaci?n de persoais normalizados, aceptadas pola aplicaci?n Notifica para impresi?n e ensobrado en papel.

  Noticias

  12 November 2019

  Inside: nova interface de usuario Despregar acordeon

  Dispo?ible en producci?n unha nova versi?n de?Inside? (v 3.2).?Nesta nova versi?n pres?ntase un dise?ou totalmente renovado da interface de usuario, proporcionando ? aplicaci?n un dise?ou m?s atractivo e usable.

  Adem?s do novo dise?ou, os cambios que incl?e a nova versi?n son:

  • Validaci?n do campo NIG: s? pode estar formado por unha secuencia de d?gitos.
  • M?strase un campo comentario cos detalles do estado do env?ou do expediente a Xustiza.
  • Actualizaci?n da librer?a de Autentica ? versi?n 2.0.2.
  • Perm?tese visualizar todas as firmas dun documento ENI con varias firmas.
  • Perm?tese importar documentos cuxa asina sexa de tipo XAdES Manifest.
  • M?strase o metadato adicional nome natural nas secci?ns de expedientes e documentos almacenados.
  • Mellora no autocompletado de b?squedas en Documentos e Expedientes.
  • A?adida validaci?n do nome natural ao xerar credenciais para xulgados.
  • Corr?xese o problema ao almacenar expedientes con varios documentos asociados e con subexpedientes.
  • Modif?case o formulario de env?ou a Xustiza de procedementos con pezas, cun dise?ou m?s intuitivo para o usuario.
  • No formulario de env?ou a Xustiza, se a?ade scroll no combo do campo "Clase de Procedemento" e para o caso de Peza no campo "Clase Procedemento Orixe".
  • Outras melloras e correcci?ns menores.
  16 April 2019

  Aprobaci?n do Esquema de Metadatos Com?ns (eEMC) como recomendaci?n de uso para todas as AAPP Despregar acordeon

  Como resultado dos traballos do Grupo de Documento, Expediente e Arquivo electr?nico tanto do Comit? Sectorial como do CDTIC aprobouse o Esquema de Metadatos Com?ns como recomendaci?n de uso por parte de todas as Administraci?ns P?blicas.

  O Esquema de Metadatos Com?ns (eEMC) modela algunhas entidades com?ns a todos os procedementos de tramitaci?n como son o Interesado, tanto persoa f?sica como jur?dica, Representante, Tr?mite, Procedemento, Informaci?n Documental de contexto e Organismo p?blico.

  • Interesado: informaci?n relacionada co interesado como os seus datos de contacto, identificaci?n, consentimento ou v?as de notificaci?n.
  • Tr?mite: informaci?n descritiva dun tr?mite como sector, datos da unidade tramitadora, datos do funcionario resolutor, etc.
  • Procedemento: informaci?n descritiva dun procedemento administrativo como destinatarios, efectos do silencio administrativo, normativa que o apoia, etc.
  • Informaci?n documental: informaci?n contextual dun documento que describe a aplicaci?n tramitadora de referencia, datos do expediente ao que pertence, etc.
  • Organismo p?blico: informaci?n descritiva dunha unidade org?nica.

  Para m?s informaci?n sobre o esquema, acceder ao ?rea de Descargas , no apartado de Grupo de Traballo de documento, expediente e arquivo electr?nico

  08 March 2019

  Servizos de remisi?n na nube - aplicaci?ns remitentes que comparten certificado Despregar acordeon

  Dispo?ible en producci?n unha nova versi?n de?Inside? (v 2.0.28.0). Nesta versi?n inclu?ronse un conxunto de novas funcionalidades e diversas melloras

  Os cambios que incl?e a nova versi?n son:

  • Servizos Remisi?n na nube. Perm?tese a?adir en cabeceira de petici?n o par?metro dir3Remitente. Desta maneira p?dese diferenciar entre aplicaci?ns que utilicen o mesmo certificado de cliente.
  • Servizos Web. Perm?tese que as aplicaci?ns con m?s dunha unidade org?nica asociada, poidan indicar, de maneira opcional, a unidade org?nica para a que se vai a realizar a operaci?n, quedando ?sta como unidade org?nica activa. Se non se indica este campo empregarse? a unidade org?nica que xa te?a activa a aplicaci?n. As operaci?ns nas que se a?ade este par?metro opcional son:
   • altaDocumentoCambioFormato.
   • altaDocumentoCopiaParcial.
   • altaDocumentoDigitalizado.
   • altaDocumentoEni
   • altaDocumentoEniXml
   • altaDocumentoOriginal.
   • altaDocumentoOtros.
   • altaExpedienteEniXml.
  • Servizos web. Perm?tese consulta de estado remisi?n ao cargador de xustiza mesmo para os expedientes que fosen eliminados de Inside.
  • Corr?xese un problema detectado na operaci?n borrarDocumento: non se permite borrar un documento asociado a un expediente, sen importar a versi?n do mesmo.
  • Se a?ade paginaci?n na t?boa de credenciais recibidas.
  • Corr?xese un problema relacionado co namespace dos metadatos adicionais do ENI. Agora a etiqueta metadatosAdicionales pode levar un prefixo distinto a ns7.
  • Ac?ptase todo tipo de ficheiros no alta e ao convertirDocumentoENI.
  • Ao descargar o contido dun expediente ENI, se os documentos ve?en co metadato "nomee natural" informado, utilizarse? ese nome dentro do zip descargado.
  • Se a?ade unha nova operaci?n, obtenerResguardoAuditoriaAcceso, ao servizo PuntoRemisionWebService, para descargar xustificantes de acceso a expedientes por remisi?n na nube. Dita operaci?n recibe un par?metro que ? o identificador do expediente. O resultado obtense, ? o resgardo con extensi?n .pdf en Base64.
  • Outras melloras e correcci?ns menores.
  16 November 2018

  Eeutils: Publicada a primeira versi?n distribuible. Despregar acordeon

  Liberada a primeira versi?n do distribuible de cada un de m?dulos de Eeutils (v.4.2.0) con licenza EUPL.

  Eeutils ? o compo?ente da Suite CSV que agrupa diversas funcionalidades relacionadas coa generaci?n de CSV e gesti?n de firmas e informes. Eeutils div?dese en cinco m?dulos:

  1. Eeutil-Util-Asina. Permite xerar CSVs e xustificantes de firma, as? como validar hash.
  2. Eeutil-Firma. Este m?dulo permite realizar firmas en servidor.
  3. Eeutil-Oper-Asina. Este m?dulo permite validar firmas e certificados, obter informaci?n das firmas e certificados, comprobar ou converter a firmas lonxevas e reselado de firmas.
  4. Eeutil-Vis-Docexp. Permite visualizar calquera documento en PDF.
  5. Eeutil-Misc. Este m?dulo permite a conversi?n de documentos a outros formatos as? como validar expedientes e documentos ENI.

  A instalaci?n de Eeutils permite a compatibilidade con outros sistemas ofrecidos pola SGAD sen a necesidade de utilizar os recursos na nube.

  Con esta publicaci?n se ampl?an as opci?ns de reutilizaci?n de sistemas desenvolvidos pola SGAD evitando a duplicidade de esforzo noutras administraci?ns, tanto estatal, como auton?mica ou local.

  Na secci?n de descargas da Suite Inside?podr?n descargar o paquete distribuible, as? como un manual para o seu instalaci?n.

  07 November 2018

  CSV Storage: Publicada a primeira versi?n distribuible Despregar acordeon

  Liberada a primeira versi?n do distribuible de CSV Storage (v.1.2.3).

  O CSV Storage ? o compo?ente da Suite CSV que permite o almacenamento de documentos en formato PDF con CSV ou en formato ENI. Estes documentos van acompa?ados da metainformaci?n necesaria para a s?a gesti?n e almacenamento.

  Na secci?n de descargas da Suite Inside, podr?n descargar o paquete distribuible, as? como un manual para o seu instalaci?n.

  20 September 2018

  A AEAT ? o primeiro organismo AGE que comezou a enviar, de forma automatizada, expedientes administrativos a Xustiza a trav?s de InSide Despregar acordeon

  A Axencia Estatal de Administraci?n Tributaria ? o primeiro organismo da AGE que integrou os seus sistemas de gesti?n de expedientes coa ferramenta InSide para o intercambio de expedientes administrativos. Para iso, utilizouse a funcionalidade proporcionada por InSide, que permite o env?ou de expedientes electr?nicos administrativos, desde a Administraci?n P?blica cara ? Administraci?n de Xustiza utilizando para iso o protocolo de Remisi?n na Nube. Isto permite a remisi?n autom?tica directamente desde os sistemas da AEAT aos Xulgados, a trav?s de InSide, de forma transparente para os usuarios. Adem?s, o sistema de intercambio utilizado permite a remisi?n de expedientes non s?o a ?rganos Xudiciais sen?n tambi?n a calquera administraci?n p?blica integrada con InSide.

  Este fito sup?n un gran avance na transformaci?n dixital das Administraci?ns P?blicas, reducindo custos de gesti?n dos expedientes, as? como, axilizando os prazos de remisi?n.

  03 August 2018

  InSide: O Concello de Gij?n env?aos seus primeiros expedientes electr?nicos a Xustiza Despregar acordeon

  O Concello de Gij?n, en colaboraci?n co Principado de Asturias, e a trav?s da plataforma Inside da Secretar?a Xeneral de Administraci?n Dixital, conseguiu enviar expedientes en formato electr?nico ? Administraci?n de Xustiza.

  Para iso, utilizouse a funcionalidade proporcionada por InSide, que permite o env?ou de expedientes electr?nicos administrativos, desde a Administraci?n P?blica cara ? Administraci?n de Xustiza.

  Adem?s do env?ou do expediente electr?nico e o seu recepci?n polo Xulgado do Contencioso-Administrativo de Gij?n, logrouse que este expediente se cargue autom?ticamente en Minerva, aplicaci?n utilizada para a gesti?n dos expedientes xudiciais electr?nicos.

  Este fito sup?n un gran avance na transformaci?n dixital das Administraci?ns P?blicas, reducindo custos de gesti?n dos expedientes, as? como, axilizando os prazos de remisi?n.

  31 July 2018

  CSV Storage: Novo sistema de permisos seg?n a especificaci?n do sistema de referencias a documentos das administraci?ns p?blicas. Despregar acordeon

  Dispo?ible en producci?n unha nova versi?n de CSV Storage. Nesta versi?n inclu?use un novo sistema de permisos, seg?n o sistema de intercambio de documentos das Administraci?ns, as? como diversas melloras.

  As novidades que incorpora a nova versi?n son:

  • Corr?xese o problema da carga de DIR3.
  • Ad?ptase o sistema de permisos ao sistema de referencias a documentos nas administraci?ns p?blicas.
   • En Alta de aplicaci?ns (AdminService e Interface) cr?anse dous campos novos obrigatorios: IdAplicacionPublico e DIR3.
   • Novo Servizo Web que devolve IdAplicacionPublico e nome de todas as aplicaci?ns.
   • Novos permisos de usuario para os documentos:
   1. P?blico: Basta con ter o CSV ou IDE ENI para acceder ao documento.
   2. Privado: S?p?deo obter o documento a aplicaci?n que o almacen?.
   3. Restrinxido:
    1. Acceso con identificador: ? necesario que o usuario se identificase con alg?n dos tipos admitidos.
    2. Restrinxido por NIF: Documento restrinxido aos usuarios polo seu NIF.
    3. Restrinxido a empregados p?blicos: Documento restrinxido a empregados p?blicos.
    4. Aplicaci?ns concretas: Documento restrinxido a algunhas aplicaci?ns concretas, mediante a s?a IDE de aplicaci?n. Estas aplicaci?ns deber?n estar integradas co repositorio en cuesti?n.
  • Novo Servizo Web 'otorgarPermisoConsulta' para que outras aplicaci?ns dean permisos a outras.
  • Novo Servizo Web 'revocarPermisoConsulta' para que unha aplicaci?n qu?tese permisos de consulta.
  • Novo Servizo Web que devolve os permisos sobre un documento.
  • Rastrexabilidade: se a?ade o campo opcional IP en QueryDocumentSecurity.
  • Outras melloras e correcci?ns menores.

  Para obter m?s informaci?n sobre o sistema de referencias a documentos das Administraci?ns P?blicas, consulte a seguinte ligaz?n:

  https://administracionelectronica.gob.es/comunidades/verPestanaDocumentacion.htm?idComunidad=141#.W1hSSNIzbcs

  02 July 2018

  Identificaci?n de usuarios mediante Autentica Despregar acordeon

  Despregouse a nova versi?n de InSide (versi?n 2.0.25.3) que incl?e unha serie de novas funcionalidades e correcci?ns. As novidades m?s relevantes son as seguintes:

  • Identificaci?n mediante Autentica. Nesta primeira fase, activouse a identificaci?n dos usuarios con Autentica. As altas de novos usuarios as? como a gesti?n dos roles seguirse?n realizando en Inside. Se un usuario desexa entrar por Autentica, deber? seleccionar o bot?n "Autentica".?Neste punto podr?n darse os seguintes escenarios:

  1.?Usuarios dado de alta Autentica.

  a. Usuario dado de alta en Inside. Se o usuario xa est? dado de alta en Inside, mostrarse? a pantalla de inicio de Inside coa s?a unidade org?nica asociada.

  b. Usuario non dado de alta en Inside. Se o usuario non est? dado de alta en Inside, mostrarse? a pantalla de inicio de GInside (modo invitado).

  2.?Usuario non dado de alta en Autentica. Mostrarse? unha pantalla, cunha ligaz?n ao formulario de alta en Autentica. Unha vez que o usuario solicite o alta e reciba a confirmaci?n de Autentica, xa podr? acceder mediante este novo bot?n podendo reproducirse os escenarios 1.1 e 1.2 do apartado anterior.

  • Soluci?nase visualizaci?n de documentos grandes. M?strase unha ligaz?n de descarga se supera o 2MB.
  • Soluci?nase un problema na web service convertirDocumentoAEni. Se se asina con CSV ? obrigatorio o campo regulaci?n, evitando a generaci?n de documentos ENI non v?lidos.
  • Actualizaci?n de librer?as de Spring.
  • Incl?ese posibilidade de realizar env?vola o cargador con par?metros pezas.
  • Incl?ese paginaci?n expedientes almacenados.
  • Outras melloras e correcci?ns menores.
  02 July 2018

  CSV Broker/CSV Storage: Publicadas librer?as cliente Java para simplificar as integraci?ns Despregar acordeon

  Dispo?ible para a s?a descarga desde o apartado de "Documentaci?n para integradores", unha serie de librer?as cliente, co obxecto de facilitar a todas as aplicaci?ns desenvolvidas en Java, a s?a integraci?n con CSV Broker e CSV Storage.

  En concreto, poden descargarse as seguintes librer?as:

  1. Cliente Java para consumidores de CSV Storage e o seu manual de emprego.
  2. Cliente Java para consumidores de CSV Broker e o seu manual de emprego.
  3. Cliente Java para produtores de CSV Broker e o seu manual de emprego.

  ?A descarga est? dispo?ible na pesta?a ??rea descargas?, secci?n de ?Documentaci?n para integradores? e nos apartados ?Integraci?n CSV Storage? e ?Integraci?n CSV Broker?.

  22 May 2018

  Publicada a nova versi?n distribuible v.2.0.8 Despregar acordeon

  Publicouse no Portal da Administraci?n Electr?nica, a nova versi?n do distribuible de Inside (v.2.0.8). Para descargar o c?digo fonte da aplicaci?n, d?bese acceder ao apartado de descargas da soluci?n Inside.

  As novidades m?s relevantes que se incl?en son as seguintes:

  • Incl?ese validaci?n esquema ENI sen necesidade de conexi?n con Eeutils (s? necesario para firmas e comprobar firmas).
  • Modificaci?n para evitar clickear varias veces un bot?n descargas.
  • Correcci?ns validaci?n ENIs externos a Inside.
  • Versionado expedientes ao xerar credenciais de acceso.
  • Posibilidade de firma de documentos pdf con cades detached.
  • Corr?xese combo ao achegar documento Inside.
  • Corr?xese problema metadatos adicionais en documento.
  • Corr?xese logado por certificado.
  • Soluci?nase erro ao achegar documento a expediente.
  • Se a?ade ao crear expedientes e documentos o DIR3 extinguidos.
  • Habil?tase bot?n novo documento desde expedientes.
  • Imp?dese, no ?ndice ao crear ou editar expedientes, crear cartafoles ou documentos dentro dun documento.
  • Bloqu?anse, no ?ndice ao crear ou editar expedientes, os bot?ns de barra superior mentres se achega documento Inside.
  • Debido a que se usa o nome natural no ?ndice modif?case os metadatos adicionais, tanto de Expedientes como de Documentos, para non permitir m?s dun valor. Isto evita que aparezan distintos valores no ?ndice cada vez que se edita un Expediente.
  • Modif?case mensaxe de erro ao gardar expediente indicando que debe comprobar se hai cartafoles vac?as.
  • Se deshabilita bot?ns superiores ao crear cartafoles no ?ndice dos expedientes.
  • Se a?ade o nome natural ao ?ndice do expediente electr?nico.
  • Redirecci?n a inicio de sesi?n cando a sesi?n expirou.
  • Cambio no tama?ou permitido do campo valor de metadatos adicionais.
  • Opci?n firma lonxeva de expedientes e documentos, en firma en cliente, en servidor e en documentos anteriormente asinados.
  • Indicador ao usuario de que a tarefa est? en progreso.
  • Se a?ade operaci?n en servizo de administraci?n que permite a actualizaci?n de dir3 desde unha data a d?a de hoxe.
  • Incl?ese clase validaci?n nif, cif e nie.
  • Incl?ese no metadato TipoDocumental de documento o valor TD99- Outros.
  25 April 2018

  Validaci?n do nome natural no env?ou de expedientes a ?rganos xudiciais Despregar acordeon

  Despregouse a nova versi?n de InSide (versi?n 2.0.24.0) que incl?e unha serie de novas funcionalidades e correcci?ns. As novidades m?s relevantes son as seguintes:

  • Correcci?ns no servizo de notificaci?ns do Cargador de Xustiza.
  • Consulta de env?vola o Cargador de Xustiza para expedientes enviados e eliminados de Inside.
  • Establ?cese como obrigatorio o metadato adicional "nome natural" para os env?vola o Cargador de Xustiza. Para iso, na aplicaci?n web, se a?ade unha validaci?n do nome natural nos documentos do expediente, previo ao env?ou ao Cargador.
  • Generaci?n de credenciais de acceso para consulta de documentos. A generaci?n de credenciais de acceso a documentos s? estar? dispo?ible para documentos almacenados en Inside mediante a aplicaci?n web.
  • Corr?xese o visor de maneira que interpreta os documentos xsig tanto na secci?n de documentos como no visor do ?ndice do expediente.
  • Soluci?nase o problema detectado ao realizar certas firmas de ficheiros xsig.
  • Corr?xese o erro no bot?n "Documento pdf" desde a pantalla de edici?n de documento, permitindo descargar calquera ficheiro de calquera documento ENI.
  • Outras melloras e correcci?ns menores.
  19 April 2018

  Validador oficial ENI no Punto de Acceso Xeral Despregar acordeon

  Para favorecer a implantaci?n dos documentos e expedientes electr?nicos en formado ENI (Esquema Nacional de Interoperabilidade) publicouse un validador oficial no Punto de Acceso Xeral ( https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servizos/validarENI.htm ).

  O validador permite, dado un documento ou un expediente, verificar se efectivamente cumpre cos requisitos m?nimos de contido e formato que esixen as Normas T?cnicas de Interoperabilidade de Documento e Expediente, respectivamente.

  Este validador, accesible desde Internet, permite a calquera administraci?n que est? en fase de adaptaci?n ao ENI comprobar que os resultados que obt?n cumpren coa normativa e son compatibles cos servizos com?ns desenvolvidos pola Secretar?a Xeneral de Administraci?n Dixital, servindo as? de referente para as administraci?ns p?blicas e empresas.

  22 March 2018

  Remisi?n con metadatos adicionais a ?rganos xudiciais Despregar acordeon

  Despregouse a nova versi?n de InSide (versi?n 2.0.23.0) que incl?e unha serie de novas funcionalidades e correcci?ns. As novidades m?s relevantes son as seguintes:

  • Integraci?n coa nova librer?a para env?vola o Cargador de Xustiza. Esta nova librer?a proporciona entre outras melloras, a posibilidade de enviar expedientes con metadatos adicionais.
  • Se a?ade paginaci?n na listaxe de documentos almacenados.
  • Corr?xese o erro detectado ao xerar ?ndices con acentos.
  • Optim?zase o acceso aos expedientes, evitando os posibles timeouts.
  • Perm?tese o env?ou de expedientes que conte?an ficheiros en .jpeg a Xustiza.
  • Outras melloras e correcci?ns menores
  19 February 2018

  Validaci?n do formato dos documentos no env?ou a MJU e outras melloras Despregar acordeon

  Despregouse a nova versi?n de InSide (versi?n 2.0.22.0) que incl?e unha serie de novas funcionalidades e correcci?ns. As novidades m?s relevantes son as seguintes:

  • Ao realizar un env?ou ao Cargador de Xustiza, validar os formatos dos documentos que compo?en o expediente e av?sase ao usuario se alg?n dos formatos non est? soportado polo Cargador.
  • Modif?case columna na listaxe de expedientes almacenados mostrando estado da ?ltima versi?n remitida ao Cargador. M?strase remitido a Xustiza cando o env?ou dunha versi?n do expediente foi correcto.
  • Mantense hist?rico de env?vola o Cargador de Xustiza, a?nda que se borre o expediente.
  • Corr?xese problema visualizar documentos con Internet Explorer.
  • Incl?ese no metadato TipoDocumental de documento o valor TD99 - Outros.
  • Melloras en validaci?ns de datos: incl?ese validaci?n de NIF, CIF e NIE.
  • Correcci?n de erros nas operaci?ns: desvincularDocumentosEnExpediente e vincularDocumentosEnExpediente.
  • Outras correcci?ns e melloras.
  18 January 2018

  Nova funcionalidade para xerar firmas lonxevas Despregar acordeon

  Despregouse a nova versi?n de InSide (versi?n 2.0.21.0) que incl?e unha serie de novas funcionalidades e correcci?ns. As novidades m?s relevantes son as seguintes:

  • Se a?ade a opci?n de realizar firmas lonxevas. As firmas lonxevas permiten validar a integridade e autenticidade do documentos ao longo dos a?vos, ? dicir, posibilitan que a verificaci?n da firma perdure no tempo. Hase a?adido esta opci?n de xerar firmas lonxevas en expedientes e documentos, tanto para firma en cliente, como en servidor e as? como para documentos previamente asinados.
  • X?rase un xustificante de recepci?n de solicitude de credenciais de acceso a un expediente. Hase a?adido un par?metro opcional na resposta da operaci?n solicitarAccesoExpediente que devolve un PDF, xustificante da solicitude de acceso.
  • Outras correcci?ns e melloras de seguridade.
  20 December 2017

  Publicado o kit de axuda para asinar expedientes ENI Despregar acordeon

  Publicouse un kit de axuda para asinar expedientes ENI, de maneira que sexa compatible con Inside. Utilizando este kit, asinarse?n os ?ndices dos expedientes, aplicando un algoritmo de canonicalizaci?n, e inserindo a firma xerada nun nodo XML, seg?n as especificaci?ns do ENI.

  As?, se podr? comprobar a validez do expediente ENI asinado, mediante a funcionalidade proporcionada por Inside.

  O kit de axuda cont?n:

  • A aplicaci?n para realizar as firmas.
  • Un expediente de exemplo.
  • Unha gu?a de c?mo usar o kit paso a paso.
  10 November 2017

  Nova versi?n v.2.0.19.2 de INSIDE Despregar acordeon

  Despregouse en producci?n a nova versi?n de INSIDE, que incl?e as seguintes funcionalidades e melloras:

  • Generaci?n de xustificantes de acceso mediante Remisi?n na Nube.
  • Generaci?n de credenciais de acceso a unha versi?n en concreto do expediente.
  • D?se soporte ao tipo de fimar CAdES Detached en PDF.
  • Perm?tese a b?squeda por metadatos adicionais en documentos almacenados.
  • Correcci?n de problemas de acceso e firma con Autofirma.
  • Soporte a c?digos DIR3 extinguidos.
  • Melloras en mensaxes de erro e outras correcci?ns menores.
  14 August 2017

  Nova versi?n do protocolo Remisi?n na Nube Despregar acordeon

  Publicar unha nova versi?n do protocolo de Remisi?n na Nube que incl?e melloras como a posibilidade de inclu?r unha motivaci?n nas solicitudes e remisi?ns de expedientes as? como datas de caducidade nas que os expedientes est?n accesibles.

  Todas as melloras inclu?das mante?en a compatibilidade cara a atr?s con anteriores versi?ns, sendo ?stas opcionais.

  Para m?s informaci?n consultar o documento Remisi?nNube-v1.11 na secci?n de Descargas Descargas .

  20 June 2017

  Nova versi?n v.2.0.7 de INSIDE Despregar acordeon

  O d?a 20 de Xu?o publicouse unha nova versi?n do paquete distribuible da aplicaci?n INSIDE. As novidades m?s relevantes que incl?e ser?an as seguintes:

  • Version 1.5 miniapplet.
  • Importar expediente formato ZIP.
  • Correcci?n de visualizaci?n de documentos con visor en navegador Explorer.
  • Descarga de ZIP que incl?a os cartafoles/subcarpetas do expediente co contido de cada documento (s?o o contido).
  • Nova operaci?n en sw Inside getPdfExpediente.
  • Aceptar formato documentos html.

  Adem?s incl?ense outras correcci?ns ou novidades:

  • Asignaci?n de rol a usuario para cada unidade org?nica.
  • Traducir os tipos consinta a nome formato no XML (PDF, DOC en lugar de msword, etc.).
  • Mostrar extensi?ns permitidas de arquivo en env?ou a xustiza.
  • Forzar a formato asina por extensi?n arquivo.
  • Novos campos ao xerar credenciais de acceso.
  • Novos campos no auditor?a de o uso de credenciais acceso.?
  • Elim?nase pedir campo identificador documento de orixe cando o Estado ? Outros.
  • Contr?lanse metadatos adicionais chegados desde servizo web.
  • Perm?tense documentos sen firma con estado "Outros".?
  • Correcci?ns de erros ao mover e nomear en ?ndice.
  • Correcci?n en uso de token por usuario non dado de alta en Inside.
  • Traducci?n correcta nombreFormato de JPG a JPEG.
  • Reordenaci?n de campos da acta.
  • C?mbiase a version jdk1.7.
  • Ac?ptanse expedientes con firma en nodo firmaBase64.
  • Corr?xese generaci?n de ENI con Expedientes Indizados.
  • Se a?ade operaci?n en servizo web de administraci?n: Alta procedemento.
  • Actual?zase tipo asina a TF03 XAdES Enveloped.
  • Correcci?n en administraci?n de usuarios: Actualizaci?n usuarios con procedemento.
  • Correcci?n en administraci?n de usuarios: Baixa de usuarios para unidade org?nica.
  • Correcci?n env?ou a cargador de xustiza: eliminar os formatos que xustiza non acepta.
  • Visualizaci?n de expediente por token permite descargar expediente completo f?sico.

  Para m?s informaci?n acceder ? p?gina da soluci?n INSIDE: http://administracionelectronica.gob.es/ctt/inside

  09 March 2017

  O n?mero de remisi?ns a Xustiza a trav?s de Inside aumenta un 275% no ?ltimo mes Despregar acordeon

  Desde a entrada en vigor o 1 de Xaneiro da obligaci?n de remisi?n electr?nica de expedientes administrativos aos ?rganos xudiciais disparouse o n?mero de remisi?ns a trav?s de INSIDE.
  No mes de Febreiro o n?mero de env?vos respecto de Xaneiro aumentou nun 275% e en marzo se preve? un aumento a?n maior xa que no dez primeiros d?as de Marzo xa se alcanzou o mesmo n?mero de env?vos que en todo o mes de Xaneiro.

  O n?mero de organismos adheridos a INSIDE tambi?n sufriu un importante aumento no ?ltimo mes, estando actualmente en 543 organismos tanto da Administraci?n Xeral do Estado como de Comunidades Aut?nomas, Entidades locais e outros organismos.

  Para m?s informaci?n: http://administracionelectronica.gob.es/ctt/inside/

  02 January 2017

  Art?cu sobre INSIDE no n?14 de rev?staa Xustiza Dixital Despregar acordeon

  Publicouse recentemente un art?cu sobre a ferramenta Inside en rev?staa Xustiza Dixital.

  O motivo do art?cu ? a entrada en vigor, o d?a 1 de Xaneiro de 2017, da obrigatoriedade da remisi?n de expedientes administrativos en formato electr?nico aos ?rganos xudiciais.

  Esta remisi?n debe cumprir coa normativa en canto ao formato dos expedientes seguindo o Esquema Nacional de Interoperabilidade (ENI), as? como o cumprimento de todas as garant?as de firma electr?nica.

  INSIDE permite, por unha banda, a conformaci?n dos devanditos expedientes electr?nicos, e por outro, a remisi?n dos devanditos expedientes aos ?rganos xudiciais competencia do Ministerio de Xustiza, Audiencia Nacional e Tribunais superiores.

  INSIDE tambi?n permite o intercambio de expedientes remitidos coa Abogac?a de o Estado ou con calquera outra administraci?n p?blica.

  Desde a entrada en producci?n da nova funcionalidade de remisi?n de expedientes o pasado Maio, remit?ronse m?s de 180 expedientes e m?s de 6000 documentos electr?nicos ben formados.

  P?dese consultar o art?cu aqu?:http://lexnetjusticia.gob.es/documents/20181/185646/revista+Xustiza+Dixital+n%C2%BA14.pdf/93bc3065-0f48-4ef8-88ee-a8194bee6c08

  02 January 2017

  Perfil adminsitrador de organismo en INSIDE Despregar acordeon

  Publicouse unha nova versi?n da aplicaci?n INSIDE que cont?n algunhas funcionalidades novas que axudan ? gesti?n de usuarios de forma delegada e dando soporte a novos casos de uso en canto ? gesti?n de varios organismos por parte dun mesmo usuario.

  • Perf?s: Xestor, Consulta, Remisor MJU, Administrador organismo
  • Posibilidade de elecci?n de organismo no que se desexa actuar en caso de estar un usuario dado de alta en varios

  Para m?s informaci?n p?dese consultar o Manual de Usuario de Inside publicado na pesta?a de ?rea de Descargas.

  01 September 2016

  Publicada a nova versi?n distribuible de Inside v.2.0.6 Despregar acordeon

  Publicouse unha nova versi?n distribuible da aplicaci?n Inside. Incl?e numerosos cambios, melloras e correcci?ns adem?s de dotarse de interface web para poder ser utilizada como aplicaci?n de usuario final.

  25 March 2013

  Dispo?ibles as fontes de InSide Distribuible Despregar acordeon

  Xa se atopan as fontes en f?rxaa CTT do proxecto InSide, distribu?dos baixo licencia EUPL. Se est?n realizando os documentos de instalac?n e atoparse?n dispo?ibles en breve. http://forja-ctt.administracionelectronica.gob.es/web/inside?language=004&resetAppSession=true

  21 January 2013

  Novos servizos Web de G-Inside (1.2) Despregar acordeon

  Actualiz?ronse os servizos Web de G-Inside, que permiten unha nova serie de operaci?ns. Tent?ronse dar cabida a necesidades m?ltiples de diversos organismos cos que se mantivo contacto. En pr?ximos d?as o cliente de Formularios de g-Inside estar? dispo?ible incorporando estas novas funci?ns.

  A especificaci?n completa dos servizos at?pase dispo?ible na secci?n de descargas de InSide.

  Novidades:

  • Se a?ade informaci?n sobre a funcionalidade de conversi?n de documentos e expedientes.
  • Se a?aden as funcionalidades de validaci?n de documentos e expedientes ENI.
  • Se a?ade a funcionalidade de visualizaci?n de documentos ENI.
  • Se a?aden como operaci?ns de Documento Electr?nico a validaci?n de documentos ENI e a visualizaci?n.
  • Se a?ade como operaci?n de Expediente Electr?nico a validaci?n de expedientes ENI.
  • Se a?aden como operaci?ns de WS as operaci?ns convertirExpedienteAEniConMAdicionales, convertirDocumentoAEniConMAdicionales, validarDocumentoEniFile, validarExpedienteEniFile e visualizarDocumentoEni.
  • Incorp?ranse os novos tipos e esquemas asociados.
  • Se a?ade, na documentaci?n, o Anexo II, con exemplos de petici?n e respostas SOAP para os m?todos da Web Service.
  29 November 2012

  G-InSiDe permite xerar documentos e expedientes electr?nicos a trav?s de Rede SARA Despregar acordeon

  O servizo G-InSiDe (Xerador InSiDe), dispo?ible para as AA.PP. a trav?s da Rede SARA no url https://g-inside.seap.minhap.es , permite a generaci?n de documentos electr?nicos e expedientes electr?nicos conformes co Esquema Nacional de Interoperabilidade , mediante un formulario que permite consignar os metadatos m?nimos obrigatorios; como resultado obt??ense os ficheiros XML de documento electr?nico e expediente electr?nico.

  07 November 2012

  Servizos Web G-Inside Despregar acordeon

  Disp?xose na zona de descargas a documentaci?n dos Servizos Web de G-Inside.

  Para acceder e consumir os mesmos, deber?n completar o formulario de Petici?n de Acceso aos Servizos Web, que se atopa igualmente na zona de descargas.

  06 November 2012

  G-INSIDE dispo?ible en REDE SARA Despregar acordeon

  P?xose a disposici?n de calquera usuario da Rede Sara a posibilidade de probar o Xerador de InSide, mediante a compleci?n dos formularios cos metadatos m?nimos obrigatorios e poder descargarse o resultado en XML ENI.

  Requ?rese do uso de certificado dixital para acceso ao sistema, por motivos de auditor?a.

  https://g-inside.seap.minhap.es

  Subscrici?ns

  Nesta ?rea podr? darse de alta para recibir as notificaci?ns de cambios que se realicen en noticias, documentos ou foros relacionados coa soluci?n ou o activo sem?ntico.

  PAe - Gesti?n de Subscrici?ns

  Os campos con asterisco * son obrigatorios. D?bese marcar polo menos una das copiones de suscripci?n (Noticias, Documentos ou Foros) e indicar o correo no campo de texto indicado para o alta ou a baixa de suscripci?n.

  Introduza o e-mail co que desexa recibir as notificaci?ns da soluci?n ou do activo sem?ntico.

  *

  Introduza o e-mail para darse de baixa da suscripci?n.
Punto de Acceso Xeral
Punto de Acceso Xeral
Responsable