Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
accesskey_mod_content
-

Infraestrutura e Sistemas de Documentación Electrónica

 • Nomee Abreviado:
  InSiDe
  Accesos Directos:
  Acceso Inside (Abre en nova xanela)
  Resumo:
  InSide é un sistema para a xestión de documentos e expedientes electrónicos que cumpre os requisitos para que ambos poidan almacenarse e/ou obterse segundo o ENI, esquema que establece as normas básicas para o intercambio e almacenamento de documentos e expedientes electrónicos. Supón a xestión documental integramente electrónica dos documentos da xestión viva do expediente, como paso previo ao arquivado definitivo da documentación nun formato interoperable e duradeiro.

  Ademais, integra servizos de Interconexión coa Administración de Xustiza e en xeral, con outras administracións.

  Como complemento a InSide engádense funcionalidades relacionadas coa xestión de documentos electrónicos con CSV, como a xeración, consulta ou o almacenamento de documentos, tendo en conta os aspectos de interoperabilidade das Administracións Públicas.
  Destinatarios:
  Calquera Administración Pública
  Organismos Responsables:
  Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital
  Secretaría de Estado de Dixitalización e Intelixencia Artificial
  Secretaría Xeral de Administración Dixital
  Modo de Uso:
  Servizo en rede para usuario final
  Servizo en rede integrable en aplicacións do cliente
  Produto instalable
  Contacto:

  Centro de Atención a Integradores e Desarrolladores (CAID)

  Para comunicar un alta, incidencia ou solicitude de soporte ao Centro de Atención a Integradores e Desarrolladores (CAID) encha o seguinte formulario:

  Lista de notificacións da Suite Inside

  Existe unha lista de distribución para usuarios da Suite Inside a través da cal  se emiten notificacións sobre:

  • Novas versións.
  • Cambios na plataforma.
  • Parches.
  • Problemas/erros relevantes.

  Novidades

  A esta lista inside-avisos@listas-ctt.administracionelectronica.gob.es, pódense subscribir usuarios, tanto xestores como persoal técnico das Administracións Públicas que estean a utilizar Inside. Para darse de alta pode utilizar a seguinte   ligazón  .

  Para obter máis  información, consultar o  Foro polo Documento Electrónico

  Tipo de Solución:
  Aplicación de Fontes Abertas
  Estado da Solución:
  Produción
  Área orgánica:
  Estatal
  Área técnica:
  Xestión de servizos e sistemas , Soporte á tramitación electrónica , Servicios horizontais para as AA.PP , Sitios web, sedes electrónicas e atención á cidadá
  Área funcional:
  Goberno e Sector Público
  Licenza:
  EUPL (European Public License)
  Nivel Interoperabilidade:
  Técnica
  Linguaxe de Programación:
  JAVA , Servicios Web
  Sistema Operativo:
  Linux , Windows

  Descrición

  InSide é un sistema para a xestión de documentos e expedientes electrónicos que cumpre os requisitos para que ambos poidan almacenarse e/ou obterse segundo o Esquema Nacional de Interoperabilidade. Supón a xestión documental integramente electrónica dos documentos da xestión viva do expediente, como paso previo ao arquivado definitivo da documentación nun formato interoperable e duradeiro.

  InSide préstase en dous modos distintos, para o seu uso por parte de calquera administración:

  InSide

  Permite almacenar e modificar documentos e expedientes electrónicos en calquera xestor documental que sexa compatible co estándar CMIS, así como os metadatos obrigatorios asociados. Permite a asociación de documentos a expedientes, a xestión do índice (mediante cartafoles e vinculacións de expedientes).

  Permite a validación e visualización dos documentos e expedientes para o seu uso en papel, e a xestión das firmas de cada ficheiro xestionado.

  Este servizo está dispoñible na nube SARA así como produto distribuible e instalable.

  G-Inside (Xerador de Inside)

  É a posta a disposición dunha batería de servizos Web na nube SARA para validar e xerar documentos e expedientes en base ao ENI, xeración de documentos PDF de visualización do documento e expediente electrónicos. G-Inside non almacena nada, só se pode usar como modo de conversión a documentos e expedientes electrónicos para o seu almacenamento noutro sistema. Permite o uso dos servizos para a validación sintáctica dos documentos e expedientes electrónicos.

  Disponse dunha Web para probar g-inside na dirección: http://ginsidews.seap.minhap.es (Abre en nova xanela) ,  libre e gratuíta.

  Suite CSV

  Como complemento a InSide engádense funcionalidades relacionadas coa xestión de documentos electrónicos con CSV, como a xeración, consulta ou o almacenamento de documentos, tendo en conta os aspectos de interoperabilidade das Administracións Públicas.

  Para ofrecer a funcionalidade completa de xestión de documentos electrónicos engádese tamén a posibilidade de utilización de persoais normalizados, aceptadas pola aplicación Notifica para impresión e ensobrado en papel.

  Noticias

  12 November 2019

  Inside: nova interface de usuario Desplegar acordeon

  Disponible en produción unha nova versión de Inside  (v 3.2)En esta nova versión preséntase un deseño totalmente renovado da interface de usuario, proporcionando á aplicación un deseño máis atractivo e usable.

  Ademais do novo deseño, os cambios que inclúe a nova versión son:

  • Validación do campo NIG: só pode estar formado por unha secuencia de díxitos.
  • Móstrase un campo comentario cos detalles do estado do envío do expediente a Xustiza.
  • Actualización da libraría de Autentica á versión 2.0.2.
  • Permítese visualizar todas as firmas dun documento ENI con varias firmas.
  • Permítese importar documentos cuxa asina sexa de tipo XAdES Manifest.
  • Móstrase o metadato adicional nome natural nas seccións de expedientes e documentos almacenados.
  • Mellora no autocompletado de procuras en Documentos e Expedientes.
  • Engadida validación do nome natural ao xerar credenciais para xulgados.
  • Corríxese o problema ao almacenar expedientes con varios documentos asociados e con subexpedientes.
  • Se modifica el formulario de envío a Justicia de procedimientos con piezas, con un diseño más intuitivo para el usuario.
  • No formulario de envío a Xustiza, engádese scroll no combo do campo "Clase de Procedemento" e para o caso de Pieza no campo "Clase Procedemento Orixe".
  • Outras melloras e correccións menores.
  16 April 2019

  Aprobación do Esquema de Metadatos Comúns (eEMC) como recomendación de uso para todas as AAPP Desplegar acordeon

  Como resultado dos traballos do Grupo de Documento, Expediente e Arquivo electrónico tanto do Comité Sectorial como do CDTIC aprobouse o Esquema de Metadatos Comúns como recomendación de uso por parte de todas as Administracións Públicas.

  O Esquema de Metadatos Comúns (eEMC) modela algunhas entidades comúns a todos os procedementos de tramitación como son o Interesado, tanto persoa física como xurídica, Representante, Trámite, Procedemento, Información Documental de contexto e Organismo público.

  • Interesado: información relacionada co interesado como os seus datos de contacto, identificación, consentimento ou vías de notificación.
  • Trámite: información descritiva dun trámite como sector, datos da unidade tramitadora, datos do funcionario resolutor, etc.
  • Procedemento: información descritiva dun procedemento administrativo como destinatarios, efectos do silencio administrativo, normativa que o apoia, etc.
  • Información documental: información contextual dun documento que describe a aplicación tramitadora de referencia, datos do expediente ao que pertence, etc.
  • Organismo público: información descritiva dunha unidade orgánica.

  Para máis información sobre o esquema, acceder á Área de Descargas , no apartado de Grupo de Traballo de documento, expediente e arquivo electrónico

  08 March 2019

  Servizos de remisión na nube - aplicacións remitentes que comparten certificado Despregar acordeon

  Disponible en produción unha nova versión de Inside  (v 2.0.28.0). Nesta versión incluíronse un conxunto de novas funcionalidades e diversas melloras

  Os cambios que inclúe a nova versión son:

  • Servicios Remisión na nube. Permítese engadir en cabeceira de pedimento o parámetro dir3Remitente. Desta maneira pódese diferenciar entre aplicacións que utilicen o mesmo certificado de cliente.
  • Servicios Web. Permítese que as aplicacións con máis dunha unidade orgánica asociada, poidan indicar, de maneira opcional, a unidade orgánica para a que se vai a realizar a operación, quedando esta como unidade orgánica activa. Se non se indica este campo empregarase a unidade orgánica que xa teña activa a aplicación. As operacións nas que se engade este parámetro opcional son:
   • altaDocumentoCambioFormato.
   • altaDocumentoCopiaParcial.
   • altaDocumentoDigitalizado.
   • altaDocumentoEni
   • altaDocumentoEniXml
   • altaDocumentoOriginal.
   • altaDocumentoOtros.
   • altaExpedienteEniXml.
  • Servizos web. Permítese consulta de estado remisión ao cargador de xustiza mesmo para os expedientes que fosen eliminados de Inside.
  • Corríxese un problema detectado na operación borrarDocumento: non se permite borrar un documento asociado a un expediente, sen importar a versión do mesmo.
  • Engádese paginación na táboa de credenciais recibidas.
  • Corríxese un problema relacionado co namespace dos metadatos adicionais do ENI. Agora a etiqueta metadatosAdicionales pode levar un prefixo distinto a ns7.
  • Acéptase todo tipo de ficheiros no alta e ao convertirDocumentoENI.
  • Ao descargar o contido dun expediente ENI, se os documentos veñen co metadato "nomee natural" informado, utilizarase ese nome dentro do zip descargado.
  • Engádese unha nova operación, obtenerResguardoAuditoriaAcceso, ao servizo PuntoRemisionWebService, para descargar xustificantes de acceso a expedientes por remisión na nube. Dita operación recibe un parámetro que é o identificador do expediente. O resultado obtense, é o resgardo con extensión .pdf en Base64.
  • Outras melloras e correccións menores.
  16 November 2018

  Eeutils: Publicada a primeira versión distribuible. Despregar acordeon

  Liberada a primeira versión do distribuible de cada un de módulos de Eeutils (v.4.2.0) con licenza EUPL.

  Eeutils é o compoñente da Suite CSV que agrupa diversas funcionalidades relacionadas coa xeración de CSV e xestión de firmas e informes. Eeutils divídese en cinco módulos:

  1. Eeutil-Util-Asina. Permite xerar CSVs e xustificantes de firma, así como validar hash.
  2. Eeutil-Firma. Este módulo permite realizar firmas en servidor.
  3. Eeutil-Oper-Asina. Este módulo permite validar firmas e certificados, obter información das firmas e certificados, comprobar ou converter a firmas lonxevas e reselado de firmas.
  4. Eeutil-Vis-Docexp. Permite visualizar calquera documento en PDF.
  5. Eeutil-Misc. Este módulo permite a conversión de documentos a outros formatos así como validar expedientes e documentos ENI.

  A instalación de Eeutils permite a compatibilidade con outros sistemas ofrecidos pola SGAD sen a necesidade de utilizar os recursos na nube.

  Con esta publicación amplíanse as opcións de reutilización de sistemas desenvolvidos pola SGAD evitando a duplicidade de esforzo noutras administracións, tanto estatal, como autonómica ou local.

  Na sección de descargas da Suite Inside poderán descargar o paquete distribuible, así como un manual para a súa instalación.

  07 November 2018

  CSV Storage: Publicada a primeira versión distribuible Despregar acordeon

  Liberada a primeira versión do distribuible de CSV Storage (v.1.2.3).

  O CSV Storage é o compoñente da Suite CSV que permite o almacenamento de documentos en formato PDF con CSV ou en formato ENI. Estes documentos van acompañados da metainformación necesaria para a súa xestión e almacenamento.

  Na sección de descargas da Suite Inside, poderán descargar o paquete distribuible, así como un manual para a súa instalación.

  20 September 2018

  A AEAT é o primeiro organismo AGE que comezou a enviar, de forma automatizada, expedientes administrativos a Xustiza a través de InSide Despregar acordeon

  A Axencia Estatal de Administración Tributaria é o primeiro organismo da AGE que integrou os seus sistemas de xestión de expedientes coa ferramenta InSide para o intercambio de expedientes administrativos. Para iso, utilizouse a funcionalidade proporcionada por InSide, que permite o envío de expedientes electrónicos administrativos, desde a Administración Pública cara á Administración de Xustiza utilizando para iso o protocolo de Remisión na Nube. Isto permite a remisión automática directamente desde os sistemas da AEAT aos Xulgados, a través de InSide, de forma transparente para os usuarios. Ademais, o sistema de intercambio utilizado permite a remisión de expedientes non só a Órganos Judiciales senón tamén a calquera administración pública integrada con InSide.

  Este fito supón un gran avance na transformación dixital das Administracións Públicas, reducindo custos de xestión dos expedientes, así como, axilizando os prazos de remisión.

  03 August 2018

  InSide: O Concello de Xixón envía os seus primeiros expedientes electrónicos a Xustiza Despregar acordeon

  O Concello de Xixón, en colaboración co Principado de Asturias, e a través da plataforma Inside da Secretaría Xeral de Administración Dixital, conseguiu enviar expedientes en formato electrónico á Administración de Xustiza.

  Para iso, utilizouse a funcionalidade proporcionada por InSide, que permite o envío de expedientes electrónicos administrativos, desde a Administración Pública cara á Administración de Xustiza.

  Ademais do envío do expediente electrónico e a súa recepción polo Xulgado do Contencioso-Administrativo de Xixón, logrouse que este expediente se cargue automaticamente en Minerva, aplicación utilizada para a xestión dos expedientes xudiciais electrónicos.

  Este fito supón un gran avance na transformación dixital das Administracións Públicas, reducindo custos de xestión dos expedientes, así como, axilizando os prazos de remisión.

  31 July 2018

  CSV Storage: Novo sistema de permisos segundo a especificación do sistema de referencias a documentos das administracións públicas. Despregar acordeon

  Disponible en produción unha nova versión de CSV Storage. Nesta versión incluíuse un novo sistema de permisos, segundo o sistema de intercambio de documentos das Administracións, así como diversas melloras.

  As novidades que incorpora a nova versión son:

  • Corríxese o problema da carga de DIR3.
  • Adáptase o sistema de permisos ao sistema de referencias a documentos nas administracións públicas.
   • En Alta de aplicacións (AdminService e Interface) créanse dous campos novos obrigatorios: IdAplicacionPublico e DIR3.
   • Nuevo Servicio Web que devolve IdAplicacionPublico e nome de todas as aplicacións.
   • Novos permisos de usuario para os documentos:
   1. Público: Basta con ter o CSV ou IDE ENI para acceder ao documento.
   2. Privado: Só pode obter o documento a aplicación que o almacenou.
   3. Restrinxido:
    1. Acceso con identificador: É necesario que o usuario se identificase con algún dos tipos admitidos.
    2. Restrinxido por NIF: Documento restrinxido aos usuarios polo seu NIF.
    3. Restrinxido a empregados públicos: Documento restrinxido a empregados públicos.
    4. Aplicacións concretas: Documento restrinxido a algunhas aplicacións concretas, mediante a súa IDE de aplicación. Estas aplicacións deberán estar integradas co repositorio en cuestión.
  • Nuevo Servicio Web 'otorgarPermisoConsulta' para que outras aplicacións dean permisos a outras.
  • Nuevo Servicio Web 'revocarPermisoConsulta' para que unha aplicación quítese permisos de consulta.
  • Nuevo Servicio Web que devolve os permisos sobre un documento.
  • Rastrexabilidade: engádese o campo opcional IP en QueryDocumentSecurity.
  • Outras melloras e correccións menores.

  Para obter máis información sobre o sistema de referencias a documentos das Administracións Públicas, consulte a seguinte ligazón:

  https://administracionelectronica.gob.es/comunidades/verPestanaDocumentacion.htm?idComunidad=141#.W1hSSNIzbcs

  02 July 2018

  Identificación de usuarios mediante Autentica Despregar acordeon

  Despregouse a nova versión de InSide (versión 2.0.25.3) que inclúe unha serie de novas funcionalidades e correccións. As novidades máis relevantes son as seguintes:

  • Identificación mediante Autentica. Nesta primeira fase, activouse a identificación dos usuarios con Autentica. As altas de novos usuarios así como a xestión dos roles seguiranse realizando en Inside. Se un usuario desexa entrar por Autentica, deberá seleccionar o botón "Autentica". Neste punto poderán darse os seguintes escenarios:

  1. Usuarios dado de alta Autentica.

  a. Usuario dado de alta en Inside. Se o usuario xa está dado de alta en Inside, mostrarase a pantalla de inicio de Inside coa súa unidade orgánica asociada.

  b. Usuario non dado de alta en Inside. Se o usuario non está dado de alta en Inside, mostrarase a pantalla de inicio de GInside (modo invitado).

  2. Usuario non dado de alta en Autentica. Mostrarase unha pantalla, cunha ligazón ao formulario de alta en Autentica. Unha vez que o usuario solicite o alta e reciba a confirmación de Autentica, xa poderá acceder mediante este novo botón podendo reproducirse os escenarios 1.1 e 1.2 do apartado anterior.

  • Soluciónase visualización de documentos grandes. Móstrase unha ligazón de descarga se supera o 2MB.
  • Soluciónase un problema na web service convertirDocumentoAEni. Se se asina con CSV é obrigatorio o campo regulación, evitando a xeración de documentos ENI non válidos.
  • Actualización de librarías de Spring.
  • Inclúese posibilidade de realizar envíos ao cargador con parámetros pezas.
  • Inclúese paginación expedientes almacenados.
  • Outras melloras e correccións menores.
  02 July 2018

  CSV Broker/CSV Storage: Publicadas librarías cliente Java para simplificar as integracións Despregar acordeon

  Disponible para a súa descarga desde o apartado de "Documentación para integradores", unha serie de librarías cliente, co obxecto de facilitar a todas as aplicacións desenvolvidas en Java, a súa integración con CSV Broker e CSV Storage.

  En concreto, poden descargarse as seguintes librarías:

  1. Cliente Java para consumidores de CSV Storage e o seu manual de emprego.
  2. Cliente Java para consumidores de CSV Broker e o seu manual de emprego.
  3. Cliente Java para produtores de CSV Broker e o seu manual de emprego.

   A descarga está dispoñible na pestana “Área descargas”, sección de “Documentación para integradores” e na apartados “Integración CSV Storage” e “Integración CSV Broker”.

  22 May 2018

  Publicada a nova versión distribuible v.2.0.8 Despregar acordeon

  Publicouse no Portal da Administración Electrónica, a nova versión do distribuible de Inside (v.2.0.8). Para descargar o código fonte da aplicación, débese acceder ao apartado de descargas da solución Inside.

  As novidades máis relevantes que se inclúen son as seguintes:

  • Inclúese validación esquema ENI sen necesidade de conexión con Eeutils (si necesario para firmas e comprobar firmas).
  • Modificación para evitar clickear varias veces un botón descargas.
  • Correcciones validación ENIs externos a Inside.
  • Versionado expedientes ao xerar credenciais de acceso.
  • Posibilidade de sinatura de documentos pdf con cades detached.
  • Corríxese combo ao achegar documento Inside.
  • Corríxese problema metadatos adicionais en documento.
  • Corríxese logado por certificado.
  • Soluciónase erro ao achegar documento a expediente.
  • Engádese ao crear expedientes e documentos o DIR3 extinguidos.
  • Habilítase botón novo documento desde expedientes.
  • Impídese, no índice ao crear ou editar expedientes, crear cartafoles ou documentos dentro dun documento.
  • Bloquéanse, no índice ao crear ou editar expedientes, os botóns de barra superior mentres se achega documento Inside.
  • Debido a que úsase o nome natural no índice modifícase os metadatos adicionais, tanto de Expedientes como de Documentos, para non permitir máis dun valor. Isto evita que aparezan distintos valores no índice cada vez que se edita un Expediente.
  • Modifícase mensaxe de erro ao gardar expediente indicando que debe comprobar se hai cartafoles baleiros.
  • Se deshabilita botóns superiores ao crear cartafoles no índice dos expedientes.
  • Engádese o nome natural ao índice do expediente electrónico.
  • Redirección a inicio de sesión cando a sesión expirou.
  • Cambio no tamaño permitido do campo valor de metadatos adicionais.
  • Opción asina lonxeva de expedientes e documentos, en firma en cliente, en servidor e en documentos anteriormente asinados.
  • Indicador ao usuario de que a tarefa está en progreso.
  • Engádese operación en servizo de administración que permite a actualización de dir3 desde unha data a día de hoxe.
  • Inclúese clase validación nif, cif e nie.
  • Inclúese no metadato TipoDocumental de documento o valor TD99- Outros.
  25 April 2018

  Validación do nome natural no envío de expedientes a órganos xudiciais Despregar acordeon

  Despregouse a nova versión de InSide (versión 2.0.24.0) que inclúe unha serie de novas funcionalidades e correccións. As novidades máis relevantes son as seguintes:

  • Correcciones no servizo de notificacións do Cargador de Xustiza.
  • Consulta de envíos ao Cargador de Xustiza para expedientes enviados e eliminados de Inside.
  • Establécese como obrigatorio o metadato adicional "nome natural" para os envíos ao Cargador de Xustiza. Para iso, na aplicación web, engádese unha validación do nome natural nos documentos do expediente, previo ao envío ao Cargador.
  • Xeración de credenciais de acceso para consulta de documentos. A xeración de credenciais de acceso a documentos só estará dispoñible para documentos almacenados en Inside mediante a aplicación web.
  • Corríxese o visor de maneira que interpreta os documentos xsig tanto na sección de documentos como no visor do índice do expediente.
  • Soluciónase o problema detectado ao realizar certas firmas de ficheiros xsig.
  • Corríxese o erro no botón "Documento pdf" desde a pantalla de edición de documento, permitindo descargar calquera ficheiro de calquera documento ENI.
  • Outras melloras e correccións menores.
  19 April 2018

  Validador oficial ENI no Punto de Acceso Xeral Despregar acordeon

  Para favorecer a implantación dos documentos e expedientes electrónicos en formado ENI (Esquema Nacional de Interoperabilidade) publicouse un validador oficial no Punto de Acceso Xeral ( https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servizos/validarENI.htm ).

  O validador permite, dado un documento ou un expediente, verificar se efectivamente cumpre cos requisitos mínimos de contido e formato que esixen as Normas Técnicas de Interoperabilidade de Documento e Expediente, respectivamente.

  Este validador, accesible desde Internet, permite a calquera administración que estea en fase de adaptación ao ENI comprobar que os resultados que obtén cumpren coa normativa e son compatibles cos servizos comúns desenvolvidos pola Secretaría Xeral de Administración Dixital, servindo así de referente para as administracións públicas e empresas.

  22 March 2018

  Remisión con metadatos adicionais a órganos xudiciais Despregar acordeon

  Despregouse a nova versión de InSide (versión 2.0.23.0) que inclúe unha serie de novas funcionalidades e correccións. As novidades máis relevantes son as seguintes:

  • Integración coa nova libraría para envíos ao Cargador de Xustiza. Esta nova libraría proporciona entre outras melloras, a posibilidade de enviar expedientes con metadatos adicionais.
  • Engádese paginación na listaxe de documentos almacenados.
  • Corríxese o erro detectado ao xerar índices con acentos.
  • Optimízase o acceso aos expedientes, evitando os posibles timeouts.
  • Permítese o envío de expedientes que conteñan ficheiros en .jpeg a Xustiza.
  • Outras melloras e correccións menores
  19 February 2018

  Validación do formato dos documentos no envío a MJU e outras melloras Despregar acordeon

  Despregouse a nova versión de InSide (versión 2.0.22.0) que inclúe unha serie de novas funcionalidades e correccións. As novidades máis relevantes son as seguintes:

  • Ao realizar un envío ao Cargador de Xustiza, validar os formatos dos documentos que compoñen o expediente e avísase ao usuario se algún dos formatos non está soportado polo Cargador.
  • Modifícase columna na listaxe de expedientes almacenados mostrando estado da última versión remitida ao Cargador. Móstrase remitido a Xustiza cando o envío dunha versión do expediente foi correcto.
  • Mantense histórico de envíos ao Cargador de Xustiza, aínda que se borre o expediente.
  • Corríxese problema visualizar documentos con Internet Explorer.
  • Inclúese no metadato TipoDocumental de documento o valor TD99 - Outros.
  • Melloras en validacións de datos: inclúese validación de NIF, CIF e NIE.
  • Corrección de erros nas operacións: desvincularDocumentosEnExpediente e vincularDocumentosEnExpediente.
  • Outras correccións e melloras.
  18 January 2018

  Nova funcionalidade para xerar firmas lonxevas Despregar acordeon

  Despregouse a nova versión de InSide (versión 2.0.21.0) que inclúe unha serie de novas funcionalidades e correccións. As novidades máis relevantes son as seguintes:

  • Engádese a opción de realizar firmas lonxevas. As firmas lonxevas permiten validar a integridade e autenticidade do documentos ao longo dos anos, é dicir, posibilitan que a verificación da firma perdure no tempo. Engadiuse esta opción de xerar firmas lonxevas en expedientes e documentos, tanto para firma en cliente, como en servidor e así como para documentos previamente asinados.
  • Xérase un xustificante de recepción de solicitude de credenciais de acceso a un expediente. Engadiuse un parámetro opcional na resposta da operación solicitarAccesoExpediente que devolve un PDF, xustificante da solicitude de acceso.
  • Outras correccións e melloras de seguridade.
  20 December 2017

  Publicado o kit de axuda para asinar expedientes ENI Despregar acordeon

  Publicouse un kit de axuda para asinar expedientes ENI, de maneira que sexa compatible con Inside. Utilizando este kit, asinaranse os índices dos expedientes, aplicando un algoritmo de canonización, e inserindo a firma xerada nun nodo XML, segundo as especificacións do ENI.

  Así, poderase comprobar a validez do expediente ENI asinado, mediante a funcionalidade proporcionada por Inside.

  O kit de axuda contén:

  • A aplicación para realizar as firmas.
  • Un expediente de exemplo.
  • Unha guía de como usar o kit paso a paso.
  10 November 2017

  Nova versión v.2.0.19.2 de INSIDE Despregar acordeon

  Despregouse en produción a nova versión de INSIDE, que inclúe as seguintes funcionalidades e melloras:

  • Xeración de xustificantes de acceso mediante Remisión na Nube.
  • Xeración de credenciais de acceso a unha versión en concreto do expediente.
  • Dáse soporte ao tipo de fimar CAdES Detached en PDF.
  • Permítese a procura por metadatos adicionais en documentos almacenados.
  • Corrección de problemas de acceso e firma con Autofirma.
  • Soporte a códigos DIR3 extinguidos.
  • Melloras en mensaxes de erro e outras correccións menores.
  14 August 2017

  Nova versión do protocolo Remisión na Nube Despregar acordeon

  Publicar unha nova versión do protocolo de Remisión na Nube que inclúe melloras como a posibilidade de incluír unha motivación nas solicitudes e remisións de expedientes así como datas de caducidade nas que os expedientes están accesibles.

  Todas as melloras incluídas manteñen a compatibilidade cara atrás con anteriores versións, sendo estas opcionais.

  Para máis información consultar o documento RemisiónNube-v1.11 na sección de Descargas Descargas .

  20 June 2017

  Nova versión v.2.0.7 de INSIDE Despregar acordeon

  O día 20 de Xuño publicouse unha nova versión do paquete distribuible da aplicación INSIDE. As novidades máis relevantes que inclúe serían as seguintes:

  • Version 1.5 miniapplet.
  • Importar expediente formato ZIP.
  • Corrección de visualización de documentos con visor en navegador Explorer.
  • Descarga de ZIP que inclúa os cartafoles/subcarpetas do expediente co contido de cada documento (só o contido).
  • Nova operación en sw Inside getPdfExpediente.
  • Aceptar formato documentos html.

  Ademais inclúense outras correccións ou novidades:

  • Asignación de rol a usuario para cada unidade orgánica.
  • Traducir os tipos consinta a nome formato no XML (PDF, DOC en lugar de msword, etc.).
  • Mostrar extensións permitidas de arquivo en envío a xustiza.
  • Forzar a formato asina por extensión arquivo.
  • Novos campos ao xerar credenciais de acceso.
  • Novos campos na auditoría do uso de credenciais acceso. 
  • Elimínase pedir campo identificador documento de orixe cando o Estado é Outros.
  • Contrólanse metadatos adicionais chegados desde servizo web.
  • Permítense documentos sen firma con estado "Outros". 
  • Correccións de erros ao mover e nomear en índice.
  • Corrección en uso de token por usuario no dado de alta en Inside.
  • Tradución correcta nombreFormato de JPG a JPEG.
  • Reordenación de campos da acta.
  • Cámbiase a version jdk1.7.
  • Acéptanse expedientes con firma en nodo firmaBase64.
  • Corríxese xeración de ENI con Expedientes Indizados.
  • Engádese operación en servizo web de administración: Alta procedemento.
  • Actualízase tipo asina a TF03 XAdES Enveloped.
  • Corrección en administración de usuarios: Actualización usuarios con procedemento.
  • Corrección en administración de usuarios: Baixa de usuarios para unidade orgánica.
  • Corrección envío a cargador de xustiza: eliminar os formatos que xustiza non acepta.
  • Visualización de expediente por token permite descargar expediente completo físico.

  Para máis información acceder á páxina da solución INSIDE: http://administracionelectronica.gob.es/ctt/inside

  09 March 2017

  O número de remisións a Xustiza a través de Inside aumenta un 275% no último mes Despregar acordeon

  Desde a entrada en vigor o 1 de Xaneiro da obriga de remisión electrónica de expedientes administrativos aos órganos xudiciais disparouse o número de remisións a través de INSIDE.
  No mes de Febreiro o número de envíos respecto de Xaneiro aumentou nun 275% e en marzo se preveé un aumento aínda maior xa que no dez primeiros días de Marzo xa se alcanzou o mesmo número de envíos que en todo o mes de Xaneiro.

  O número de organismos adheridos a INSIDE tamén sufriu un importante aumento no último mes, estando actualmente en 543 organismos tanto da Administración Xeral do Estado como de Comunidades Autónomas, Entidades Locales e outros organismos.

  Para máis información: http://administracionelectronica.gob.es/ctt/inside/

  02 January 2017

  Artículo sobre INSIDE no nº14 de revístaa Xustiza Dixital Despregar acordeon

  Publicouse recentemente un artigo sobre a ferramenta Inside en revístaa Xustiza Dixital.

  O motivo do artigo é a entrada en vigor, o día 1 de Xaneiro de 2017, da obrigatoriedade da remisión de expedientes administrativos en formato electrónico aos órganos xudiciais.

  Esta remisión debe cumprir coa normativa en canto ao formato dos expedientes seguindo o Esquema Nacional de Interoperabilidade (ENI), así como o cumprimento de todas as garantías de firma electrónica.

  INSIDE permite, por unha banda, a conformación dos este expedientes electrónicos, e por outro, a remisión dos este expedientes aos órganos xudiciais competencia do Ministerio de Xustiza, Audiencia Nacional e Tribunais superiores.

  INSIDE tamén permite o intercambio de expedientes remitidos coa Avogacía do Estado ou con calquera outra administración pública.

  Desde a entrada en produción da nova funcionalidade de remisión de expedientes o pasado Maio, remitíronse máis de 180 expedientes e máis de 6000 documentos electrónicos ben formados.

  Pódese consultar o artigo aquí:http://lexnetjusticia.gob.es/documents/20181/185646/revista+Xustiza+Dixital+n%C2%BA14.pdf/93bc3065-0f48-4ef8-88ee-a8194bee6c08

  02 January 2017

  Perfil adminsitrador de organismo en INSIDE Despregar acordeon

  Publicouse unha nova versión da aplicación INSIDE que contén algunhas funcionalidades novas que axudan á xestión de usuarios de forma delegada e dando soporte a novos casos de uso canto á xestión de varios organismos por parte dun mesmo usuario.

  • Perfís: Xestor, Consulta, Remisor MJU, Administrador organismo
  • Posibilidade de elección de organismo no que se desexa actuar en caso de estar un usuario dado de alta en varios

  Para máis información pódese consultar o Manual de Usuario de Inside publicado na pestana de Área de Descargas.

  01 September 2016

  Publicada a nova versión distribuible de Inside v.2.0.6 Despregar acordeon

  Publicouse unha nova versión distribuible da aplicación Inside. Inclúe numerosos cambios, melloras e correccións ademais de dotarse de interface web para poder ser utilizada como aplicación de usuario final.

  25 March 2013

  Dispoñibles as fontes de InSide Distribuible Despregar acordeon

  Xa se atopan as fontes en fórxaa CTT do proxecto InSide, distribuídos baixo licencia EUPL. Están a realizarse os documentos de instalacón e atoparanse dispoñibles en breve. http://forja-ctt.administracionelectronica.gob.es/web/inside?language=004&resetAppSession=true

  21 January 2013

  Novos servizos Web de G-Inside (1.2) Despregar acordeon

  Actualizáronse os servizos Web de G-Inside, que permiten unha nova serie de operacións. Tentáronse dar cabida a necesidades múltiples de diversos organismos cos que se mantivo contacto. En próximos días o cliente de Formularios de g-Inside estará dispoñible incorporando estas novas funcións.

  A especificación completa dos servizos atópase dispoñible na sección de descargas de InSide.

  Novidades:

  • Engádese información sobre a funcionalidade de conversión de documentos e expedientes.
  • Engádense as funcionalidades de validación de documentos e expedientes ENI.
  • Engádese a funcionalidade de visualización de documentos ENI.
  • Engádense como operacións de Documento Electrónico a validación de documentos ENI e a visualización.
  • Engádese como operación de Expediente Electrónico a validación de expedientes ENI.
  • Engádense como operacións de WS as operacións convertirExpedienteAEniConMAdicionales, convertirDocumentoAEniConMAdicionales, validarDocumentoEniFile, validarExpedienteEniFile e visualizarDocumentoEni.
  • Incorpóranse os novos tipos e esquemas asociados.
  • Engádese, na documentación, o Anexo II, con exemplos de pedimento e respostas SOAP para os métodos da Web Service.
  29 November 2012

  G-InSiDe permite xerar documentos e expedientes electrónicos a través de Rede SARA Despregar acordeon

  O servizo G-InSiDe (Xerador InSiDe), dispoñible para as AA.PP. a través da Rede SARA no url https://g-inside.seap.minhap.es , permite a xeración de documentos electrónicos e expedientes electrónicos conformes co Esquema Nacional de Interoperabilidade , mediante un formulario que permite consignar os metadatos mínimos obrigatorios; como resultado obtéñense os ficheiros XML de documento electrónico e expediente electrónico.

  07 November 2012

  Servicios Web G-Inside Despregar acordeon

  Dispúxose na zona de descargas a documentación dos Servizos Web de G-Inside.

  Para acceder e consumir os mesmos, deberán completar o formulario de Pedimento de Acceso aos Servizos Web, que se atopa igualmente na zona de descargas.

  06 November 2012

  G-INSIDE dispoñible en REDE SARA Despregar acordeon

  Púxose a disposición de calquera usuario da Rede Sara a posibilidade de probar o Xerador de InSide, mediante a compleción dos formularios cos metadatos mínimos obrigatorios e poder descargarse o resultado en XML ENI.

  Requírese do uso de certificado dixital para acceso ao sistema, por motivos de auditoría.

  https://g-inside.seap.minhap.es

  Subscricións

  Nesta área poderá darse de alta para recibir as notificacións de cambios que se realicen en noticias, documentos ou foros relacionados coa solución ou o activo semántico.

  Os campos con asterisco * son obrigatorios. Débese marcar polo menos una das copiones de subscrición (Noticias, Documentos ou Foros) e indicar o correo no campo de texto indicado para o alta ou a baixa de subscrición.

  Introduza o e-mail co que desexa recibir as notificacións da solución ou do activo semántico.

  *

  Pode consultar a política de protección de datos do PAe e CTT no seu aviso legal

  Introduza o e-mail para darse de baixa da subscrición.
Responsable