Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Central d'Informació de Béns Inventariables de l'Estat

 • Data Posada en Producció:

  02/11/2005

  Indicadors:

  Conté el conjunt d'indicadors que permet realitzar una anàlisi dels resultats obtinguts.
  Són indicadors qualitatius.

  Descripció Funcional

  La versió actual proporciona, de manera molt sintètica, les següents funcionalitats:

  Manteniment i consulta de béns immobles.

  El sistema d'Informació conté un ampli conjunt de dades dels béns immobles. De cadascun d'aquests béns immobles (desenes de milers) es disposa d'informació molt diversa, entre uns altres els següents tipus d'informació:

  • Ubicació o localització del Ben
  • Característiques físiques
  • Urbanístiques
  • Dades cadastrals
  • Dades registrals
  • Valoració comptable i amortització acumulada, en qualsevol data
  • Taxacions
  • Usuaris dels mateixos i superfície per usuari

  El sistema d'informació disposa de les funcionalitats necessàries per a actualitzar i consultar estes dades.

  Manteniment i consulta d'imatges dels béns immobles.

  El sistema d'informació posseïx una àmplia informació documental composta per escriptures, plànols, fotografies, certificacions, ... i qualsevol document que es considere d'interés.

  Esta informació es troba associada a cada ben. El sistema d'informació disposa de les funcionalitats necessàries per a actualitzar i consultar estes dades.

  Manteniment i consulta d'operacions d'inventari sobre béns immobles.

  El sistema d'informació conté un altre conjunt de dades on es van emmagatzemant les diferents "operacions d'inventari" que es realitzen sobre els béns.

  S'entén per "operació d'inventari" aquella actuació de la gestió patrimonial que tinga efecte sobre algun dels següents aspectes:

  • Superfície total posseïda pels diferents títols i usuaris
  • Tercers relacionats amb l'operació
  • Documents que alteren la situació jurídica dels béns
  • Valors comptables i amortització acumulada associats als diferents títols i usuaris

  Com a exemple d'este tipus d'operacions d'inventari poden ser aquelles en què es realitza:

  • L'alienació (total o parcial) del mateix
  • L'adquisició de nous béns
  • La permuta de béns (total o parcial)
  • L'arrendament d'un ben
  • Una mutació demanial del ben (total o parcial)
  • La construcció del ben

  Igual que amb el catàleg de béns, el sistema d'informació disposa de les funcionalitats necessàries per a actualitzar i consultar estes dades.

  Manteniment i consultes d'expedients.

  El sistema d'informació conté un altre conjunt de dades on es van emmagatzemant els diferents "expedients" que es realitzen sobre els béns.

  S'entén per "expedient" aquella actuació de la gestió patrimonial que tinga efecte sobre algun dels béns que ja estiguen inventariats o que siguen susceptibles d'entrar a formar part de l'inventari.

  Com a exemple d'este tipus d'expedients cal citar:

  • Adquisicions
  • Alienacions
  • Arrendaments
  • Defensa patrimonial
  • Gestió i administració
  • Cessions i reversions
  • Investigació patrimonial
  • Permutes
  • Diligències prèvies

  Igual que amb el catàleg de béns, el sistema d'informació disposa de les funcionalitats necessàries per a actualitzar i consultar les dades corresponents als expedients.

  Com a part de la funcionalitat de tramitació electrònica d'expedients, CIBI oferix la possibilitat d'enviar documents a DocelWeb ( http://administracionelectronica.gob.es/ctt/docelweb#.VysOF61f1D8 ) per a la seua firma electrònica.

  Generació automàtica de seients comptables i de càlculs d'amortització.

  Algunes operacions d'inventari tenen implicació comptable. El sistema d'informació genera automàticament aquests seients de manera transparent per a l'usuari. El sistema disposa també de la funcionalitat necessària per a realitzar els càlculs d'amortitzacions de béns de cada exercici comptable.

  Tota esta informació és enviada al sistema d'informació comptable (SIC’) de manera automàtica o a petició, si és procedent. D'altra banda, CIBI rep de SIC informació d'operacions del Pressupost de Gastos (obligacions reconegudes) que incrementen el valor del Bé, a fi de que CIBI les comptabilitze adequadament.

  Descripció Tècnica

  Solució:

  Les característiques tecnològiques de la plataforma CIBI són les següents:

  • Sistema centralitzat, amb base de dades relacional (Oracle).
  • Basat en arquitectura web multicapa, mitjançant la utilització d'un servidor web Apatxe que atén les peticions HTTP dels clients.
  • Tecnologia Java (JSP, Servlets i classes Java). Estos components s'executaran dins d'un servidor d'aplicacions.
  • Clients lleugers basats en navegador. L'interfície d'usuari està basat, en general, en pàgines HTML i javascript, evitant en la mesura que siga possible la utilització d'applets Java. S'ha evitat totalment la utilització d'ActiveX en client.
  • L'estil de presentació del contingut web ha sigut definit mitjançant la utilització de fulles d'estil CSS, albergades (excepte excepcions) en fitxers externs i no incrustats dins del codi HTML.
  • El sistema utilitza pàgines amb funcionalitat javascript, la qual cosa permet comprovar la correcció formal de les dades proporcionades per l'usuari així com aportar una major usabilitat al sistema.
  • La comunicació entre client i servidor es realitza mitjançant protocol HTTP, la qual cosa permet la utilització del sistema a través de xarxes WAN.
  • Els llistats generats per l'aplicació són proporcionats pels servicis de negoci i presentació (Oracle Reports i iText per a certes funcionalitats) i són enviats al client en format PDF.
  • Disseny de pàgines: seguix l'estàndard de presentació definit per a la S.G. Aplicacions de Comptabilitat i Control de la IGAE.

  Requisits tècnics

  • Es requerix navegador Internet Explorer 5.0 o similar (Netscape Navigator 4.5) o versió superior, i resolució de pantalla mínima de 800 x 600 píxels amb 256 colors.
  • Les pantalles estan optimitzades, excepte excepcions (1024 x 768), per a aquesta resolució.
  • Per a la visualització en pantalla de documents paper escanejats, se suggerix la instal·lació d'un plugin tipus AlternaTiff, ( http://www.alternatiff.com/install/(Obri en nova finestra) ) que permeta visualitzar els documents digitalitzats en format tiff directament en una finestra del navegador (este visualitzador és gratuït, però es requerix que vosté ho registre abans d'utilitzar-ho). Cas de no instal·lar aquest plugin, este tipus de fitxers requeriran per a la seua visualització des de l'aplicació, que estiguen associats a alguna ferramenta tipus Microsoft Office Document Imaging, Microsoft Office Picture Manager o similars.
  • Requisits d'impressió: atés que els informes que es generen des de l'aplicació són en format pdf, l'únic requisit en els PC’s client és que es dispose d'una versió actualitzada de Tova Acrobat Reader 6.0 o superior ( http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html_arial(Obri en nova finestra) ). També es poden obtindre determinats documents generats sobre la base de la utilització de models o plantilles en format rtf, requerint-se en els PC’s algun programari capaç de manejar este format (Microsoft Word, Open Office, etc.).

  Estàndards:

  FRACC és un framework de desenvolupament d'aplicacions web basades en Java creat dins de la Subdirecció General d'Aplicacions de Comptabilitat i Control de la IGAE. Un framework és un marc de treball que facilita a les aplicacions el desenvolupament baix una arquitectura uniforme fomentant la reutilització de codi en els processos comuns a totes elles. Este framework està desenvolupat baix la plataforma J2EE pel que fa ús de moltes de les seues APIs.

  Alguns dels servicis proporcionats per FRACC per a les aplicacions que, com CIBI, estan basades en ell, són:

  • classes base per a l'accés a dades, gestió de connexions i transaccions,
  • gestió d'excepcions,
  • generació i seguiment de traces (logs d'execució),
  • accés centralitzat a BBDD mitjançant DAO,
  • ajuda a la navegació web,
  • lectura de paràmetres de configuració per a les aplicacions,
  • generació d'informes amb preformato,
  • enviament de notificacions i en general, de correu electrònic,
  • comunicació basada en JMS,
  • desenvolupament de pàgines basades en JSTL,
  • execució de tasques o processos batch planificats, a través de l'ús d'un scheduler (planificador),
  • consultors genèrics basats en metaestructura o en superestructures,
  • o exportació de l'eixida d'aquests consultors a diferents formats (access, excel, rtf, pdf, csv, xml, etc.).
Responsable

Enllaços d'interésSoluciones Relacionades