Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Central d'Informació de Béns Inventariables de l'Estat

 • Data Posada en Producció:

  02/11/2005

  Indicadors:

  Conté el conjunt d'indicadors que permet realitzar una anàlisi dels resultats obtinguts.
  Són indicadors qualitatius.

  Descripció Funcional

  La versió actual proporciona, de manera molt sintètica, les següents funcionalitats:

  Manteniment i consulta de béns immobles.

  El sistema d'Informació conté un ampli conjunt de dades dels béns immobles. De cadascun d'aquests béns immobles (desenes de milers) es disposa d'informació molt diversa, entre uns altres els següents tipus d'informació:

  • Ubicació o localització del Ben
  • Característiques físiques
  • Urbanístiques
  • Dades cadastrals
  • Dades registrals
  • Valoració comptable i amortització acumulada, en qualsevol data
  • Taxacions
  • Usuaris dels mateixos i superfície per usuari

  El sistema d'informació disposa de les funcionalitats necessàries per actualitzar i consultar aquestes dades.

  Manteniment i consulta d'imatges dels béns immobles.

  El sistema d'informació posseeix una àmplia informació documental composta per escriptures, plànols, fotografies, certificacions, ... i qualsevol document que es consideri d'interès.

  Aquesta informació es troba associada a cada ben. El sistema d'informació disposa de les funcionalitats necessàries per actualitzar i consultar aquestes dades.

  Manteniment i consulta d'operacions d'inventari sobre béns immobles.

  El sistema d'informació conté un altre conjunt de dades on es van emmagatzemant les diferents "operacions d'inventari" que es realitzen sobre els béns.

  S'entén per "operació d'inventari" aquella actuació de la gestió patrimonial que tingui efecte sobre algun dels següents aspectes:

  • Superfície total posseïda pels diferents títols i usuaris
  • Tercers relacionats amb l'operació
  • Documents que alterin la situació jurídica dels béns
  • Valors comptables i amortització acumulada associats als diferents títols i usuaris

  Com a exemple d'aquest tipus d'operacions d'inventari poden ser aquelles en què es realitza:

  • L'alienació (total o parcial) del mateix
  • L'adquisició de nous béns
  • La permuta de béns (total o parcial)
  • L'arrendament d'un ben
  • Una mutació demanial del ben (total o parcial)
  • La construcció del ben

  Igual que amb el catàleg de béns, el sistema d'informació disposa de les funcionalitats necessàries per actualitzar i consultar aquestes dades.

  Manteniment i consultes d'expedients.

  El sistema d'informació conté un altre conjunt de dades on es van emmagatzemant els diferents "expedients" que es realitzen sobre els béns.

  S'entén per "expedient" aquella actuació de la gestió patrimonial que tingui efecte sobre algun dels béns que ja estiguin inventariats o que siguin susceptibles d'entrar a formar part de l'inventari.

  Com a exemple d'aquest tipus d'expedients cal citar:

  • Adquisicions
  • Alienacions
  • Arrendaments
  • Defensa patrimonial
  • Gestió i administració
  • Cessions i reversions
  • Recerca patrimonial
  • Permutes
  • Diligències prèvies

  Igual que amb el catàleg de béns, el sistema d'informació disposa de les funcionalitats necessàries per actualitzar i consultar les dades corresponents als expedients.

  Com a part de la funcionalitat de tramitació electrònica d'expedients, CIBI ofereix la possibilitat d'enviar documents a DocelWeb ( http://administracionelectronica.gob.es/ctt/docelweb#.VysOF61f1D8 ) per a la seva signatura electrònica.

  Generació automàtica de seients comptables i de càlculs d'amortització.

  Algunes operacions d'inventari tenen implicació comptable. El sistema d'informació genera automàticament aquests seients de manera transparent per a l'usuari. El sistema disposa també de la funcionalitat necessària per realitzar els càlculs d'amortitzacions de béns de cada exercici comptable.

  Tota aquesta informació és enviada al sistema d'informació comptable (SIC’) de manera automàtica o a petició, segons com pertocarà. D'altra banda, CIBI rep de SIC informació d'operacions del Pressupost de Despeses (obligacions reconegudes) que incrementen el valor del Bé, a fi de que CIBI les comptabilitzi adequadament.

  Descripció Tècnica

  Solució:

  Les característiques tecnològiques de la plataforma CIBI són les següents:

  • Sistema centralitzat, amb base de dades relacional (Oracle).
  • Basat en arquitectura web multicapa, mitjançant la utilització d'un servidor web Apatxe que atén les peticions HTTP dels clients.
  • Tecnologia Java (JSP, Servlets i classes Java). Aquests components s'executaran dins d'un servidor d'aplicacions.
  • Clients lleugers basats en navegador. L'interfície d'usuari està basat, en general, en pàgines HTML i javascript, evitant en tant que sigui possible la utilització d'applets Java. S'ha evitat totalment la utilització d'ActiveX en client.
  • L'estil de presentació del contingut web ha estat definit mitjançant la utilització de fulles d'estil CSS, albergades (excepte excepcions) en fitxers externs i no incrustats dins del codi HTML.
  • El sistema utilitza pàgines amb funcionalitat javascript, la qual cosa permet comprovar la correcció formal de les dades proporcionades per l'usuari així com aportar una major usabilitat al sistema.
  • La comunicació entre client i servidor es realitza mitjançant protocol HTTP, la qual cosa permet la utilització del sistema a través de xarxes WAN.
  • Els llistats generats per l'aplicació són proporcionats pels serveis de negoci i presentació (Oracle Reports i iText per a certes funcionalitats) i són enviats al client en format PDF.
  • Disseny de pàgines: segueix l'estàndard de presentació definit per a la S.G. Aplicacions de Comptabilitat i Control de la IGAE.

  Requisits tècnics

  • Es requereix navegador Internet Explorer 5.0 o similar (Netscape Navigator 4.5) o versió superior, i resolució de pantalla mínima de 800 x 600 píxels amb 256 colors.
  • Les pantalles estan optimitzades, excepte excepcions (1024 x 768), per a aquesta resolució.
  • Per a la visualització en pantalla de documents paper escanejats, se suggereix la instal·lació d'un plugin tipus AlternaTiff, ( http://www.alternatiff.com/install/(Obre en nova finestra) ) que permeti visualitzar els documents digitalitzats en format tiff directament en una finestra del navegador (aquest visualitzador és gratuït, però es requereix que vostè ho registri abans d'utilitzar-ho). Cas de no instal·lar aquest plugin, aquest tipus de fitxers requeriran per a la seva visualització des de l'aplicació, que estiguin associats a alguna eina tipus Microsoft Office Document Imaging, Microsoft Office Picture Manager o similars.
  • Requisits d'impressió: atès que els informes que es generen des de l'aplicació són en format pdf, l'únic requisit en els PC’s client és que es disposi d'una versió actualitzada de Tova Acrobat Reader 6.0 o superior ( http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html_arial(Obre en nova finestra) ). També es poden obtenir determinats documents generats sobre la base de la utilització de models o plantilles en format rtf, requerint-se en els PC’s algun programari capaç de manejar aquest format (Microsoft Word, Open Office, etc.).

  Estàndards:

  FRACC és un framework de desenvolupament d'aplicacions web basades en Java creat dins de la Sotsdirecció General d'Aplicacions de Comptabilitat i Control de la IGAE. Un framework és un marc de treball que facilita a les aplicacions el desenvolupament sota una arquitectura uniforme fomentant la reutilització de codi en els processos comuns a totes elles. Aquest framework està desenvolupat sota la plataforma J2EE pel que fa ús de moltes de les seves APIs.

  Alguns dels serveis proporcionats per FRACC per a les aplicacions que, com CIBI, estan basades en ell, són:

  • classes basi per a l'accés a dades, gestió de connexions i transaccions,
  • gestió d'excepcions,
  • generació i seguiment de traces (logs d'execució),
  • accés centralitzat a BBDD mitjançant DAO,
  • ajuda a la navegació web,
  • lectura de paràmetres de configuració per a les aplicacions,
  • generació d'informes amb preformato,
  • enviament de notificacions i en general, de correu electrònic,
  • comunicació basada en JMS,
  • desenvolupament de pàgines basades en JSTL,
  • execució de tasques o processos batch planificats, a través de l'ús d'un scheduler (planificador),
  • consultors genèrics basats en metaestructura o en superestructures,
  • o exportació de la sortida d'aquests consultors a diferents formats (access, excel, rtf, pdf, csv, xml, etc.).
Punt d'Accés General
Punt d'Accés General
Responsable

Enllaços d'interèsSolucionis Relacionades