Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Carpeta Ciutadana i Registre Telemàtic

 • Descripció Funcional

  La implantació del Sistema d'Informació al Ciutadà després de la seua identificació mitjançant certificat digital oferix les funcionalitats:

  Mòdul d'identificació i seguretat
  L'accés a l'entorn privatiu Carpeta Ciutadana requerix autenticar i identificar a tota persona que desitge accedir al servici. Este requeriment és necessari per a garantir que solament Ciudadanos autoritzats i identificats poden accedir al conjunt de les seues dades personals.
  El nivell utilitzat en l'Ajuntament és alt ja que han optat per realitzar l'autenticació mitjançant utilització de certificats digitals reconeguts (FNMT)

  Mòdul de consulta d'Informació privativa
   

  • Informació tributària, com els rebuts de diferents conceptes tributaris.
  • Informació fiscal, com les unitats fiscals associades al ciutadà en diferents conceptes i el calendari fiscal personalitzat.
  • Informació patronal: informació referent a l'empadronament, sempre relacionat amb el ciutadà que s'ha identificat en l'accés.
  • Informació dels expedients: el ciutadà podrà consultar, entre altres informacions, tasques realitzades, documents annexos al tràmit… sobre els diferents expedients que tinga oberts en l'Ajuntament.
  • Informació Lliure General d'Entrada i Eixida: Els ciutadans podran consultar des de l'entorn personal de Carpeta Ciutadana la informació del Registre d'Entrada/Eixida d'Albacete, informant-se entre uns altres del nombre de seient, data i destinatari.

  Mòdul d'Expedició de documents electrònics permet al Ciutadà obtindre en temps real i des del seu domicili els “volants telemàtics” d'acord al reial decret 209/2003. Els documents electrònics emesos posseïxen totes les característiques tècniques i funcionals necessàries per a obtindre la mateixa validesa que un document en paper Exemple d'expedició de documents electrònics pot ser: volant d'empadronament individual i col·lectiu, volant tributari, duplicat de rebut.

  Mòdul de Tramitació Telemàtica per a sol·licitar llicències de venda ambulant, realitzar al·legacions de sancions de trànsit, denúncies i consultes de medi ambient. Este mòdul es dividix al seu torn en varis amb les següents funcionalitats:
   

  • Mòdul de definició de tràmits online.Permet mantindre i definir el catàleg de sol·licituds, la seua estructuració per àrees temàtiques, la definició dels camps que conformen individualment cada sol·licitud i la seua publicació en el sistema Web.
  • Mòdul de gestió de tràmits online.Part fonamental d'un sistema de tramites online és la de proveir unes ferramentes automàtiques o semiautomàtiques de procés de les sol·licituds entrants en l'organització per a poder garantir un servici de qualitat i control amb informació de l'estat d'estos en tot moment. Dins d'esta gestió es troba la comunicació entre la Carpeta Ciutadana i el Registre General de l'Ajuntament, és a dir, les sol·licituds realitzades pel ciutadà podran anotar en el Llibre General d'Entrada ja siga de forma manual o de forma automàtica.
  • Mòdul de seguiment dels tràmits online. Per als tràmits online realitzats per un ciutadà se li habilitarà la possibilitat de realitzar el seguiment dels treballs o tasques realitzades sobre ells, tant per a les sol·licituds realitzades des de la part pública (sense necessitat d'identificar-se) com des de la part privada (part identificada).

  Descripció Tècnica

  Solució:

  Requeriments de Programari base per a Carpeta del Ciutadà:
   

  • Servidors de BBDD: se suporten Oracle releases 8i, 9i R2 i 10g R2 i SQL Server versions 2000 i 2005
  • Servidors d'aplicacions : Microsoft .NET Framework v 1.1
  • Servidors Web: IIS
  • Navegadors:

  Part pública de l'aplicació: Internet Explorer, Firefox
  Part interna de l'aplicació: Internet Explorer 

  • Sistemes Operatius (servidor): Windows 2003 Server i Windows 2000 Server

  Llenguatges i tecnologia emprada:
   

  • Accessos SQL a les Bases de dades Relacionals
  • Tècniques de programació Orientada a Objectes
  • Llenguatges Visual C++ i Visual Basic, C#.Net i Access per a l'explotació de les dades
  • OLE 2 Automation
  • Tecnologia .net de Microsoft per a servir dades en la web
Punt d'Accés General
Punt d'Accés General
Responsable

Enllaços d'interésSoluciones Relacionades