Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
accesskey_mod_content

Foro de Factura Electrónica

 • Nome Abreviado:
  forofacturae

  Descrición:

  O Ministerio de Política Territorial e Función Pública coordina a implantación da factura electrónica nas Administracións Públicas, a través da Secretaría de Estado de Función Pública (SEFP) e a Intervención Xeral da Administración do Estado (IGAE).

  A nivel técnico, para os Puntos Xerais de Entrada de Facturas, esta coordinación leva a través da Secretaría Xeral de Administración Dixital (SGAD) no marco do Comité Sectorial de Administración Electrónica, onde se ampliou o grupo específico de factura electrónica para dar cabida a un foro de colaboración no que tamén participa o Sector Privado.

  Participante tamén neste foro, o IGAE é a responsable da coordinación dos Rexistros Contables de Facturas, e dos aspectos normativos en materia contable relacionados coa facturación electrónica  das Administracións públicas.

  Con antelación á publicación da Lei 25/2013, do 27 de decembro, de impulso da factura electrónica e creación do rexistro contable de facturas no Sector Público creouse en 2013, baixo o auspicio do citado Comité, o Grupo de Traballo de Factura Electrónica coa participación de todas as Comunidades Autónomas e asistencia da Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP).

  A entrada en vigor o 15 de xaneiro de 2015 da obriga para todas as Administracións Públicas da facturación electrónica ha suposto un punto de inflexión tanto no ámbito público como no sector empresarial .

  Para axuntar as sinerxias e necesidades do sector empresarial e as AAPP, o pasado ano 2015, creouse o Foro de Factura Electrónica como unha ampliación do Grupo de traballo do Comité sectorial no que participan ademais das CCAA e a FEMP as principais asociacións empresariais e empresas representativas dos distintos sectores. O Foro é coordinado e moderado pola DTIC coa participación do IGAE.

  O Foro de Factura Electrónica celebrou reunións periódicas. Estas reunións permiten ao sector público coñecer de primeira voz as necesidades e incidencias das empresas e son moi valoradas polo sector privado xa que lles permite expor cuestións directamente ás AA.PP.

  Neste marco, o sector público e privado traballan na homoxeneización dos requirimentos técnicos e funcionais da factura electrónica. Na área funcional está a traballarse, entre outros temas, na homoxeneización dos criterios ao redor das facturas rectificativas e respecto da validación e rexeitamento das facturas en fase de anotación no Rexistro Contable de Facturas. Na área técnica trabállase na unificación, entre os distintos sistemas informáticos, das mensaxes, interfaces de servizos, codificación de erros, etc. de forma que se facilite a simplificación das comunicacións das diversas empresas provedoras de bens e servizos cos correspondentes puntos de entrada de facturas electrónicas das distintas AA.PP.

  A partir deste foro creouse como iniciativa un grupo de traballo de FACe Sector Privado, pode consultar a información do este grupo de traballo no seguinte url: http://administracionelectronica.gob.es/ctt/faceb2b(Abre en nova xanela)

   

  Destinatarios: Empresa, calquera Administración Pública

  Organismos Responsables:

  • Ministerio de Política Territorial e Función Pública
  • Secretaría de Estado de Función Pública
  • Secretaría Xeral de Administración Dixital

  Contacto: gestion.face@correo.gob.es

  Noticias

  14 February 2019

  Publicado documento cos acordos tomados no IX edición do Foro Factura Electrónica

  Despregar acordeon

  Informámoslles que na sección "Asuntos Tratados" da área de
  documentación do Foro de Factura Electrónica publicouse o documento de acordos tomados no IX edición do Foro de Factura celebrada o 28 de xaneiro de 2019.

  Poden acceder ao documento a través da seguinte ligazón :

  https://administracionelectronica.gob.es/comunidades/verPestanaDocumentacion.htm?idComunidad=201

  29 June 2018

  FACeB2B en produción

  Despregar acordeon

  Se pon a disposición das empresas a plataforma de distribución de factura electrónica entre empresas FACeB2B.

  Este sistema, recollido na disposición adicional trixésima segunda da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, permite aos subcontratistas dos contratistas das Administracións Públicas o envío das súas facturas en formato electrónico. Outorgando á presentación das súas facturas dun asento rexistral. O cal dá fe da data e hora da presentación da mesma. Subsidiariamente poderá ser utilizado en relaciónelas B2B, non relacionadas directamente coa contratación pública como un sistema que fomenta a interconexión das distintas plataformas privadas de facturación electrónica existentes.

  O sistema está composto por un portal web de xestión de clientes e de empresas de servizos de facturación https://faceb2b.gob.es , e por unha serie de interfaces de servizos web para que os sistemas informáticos das empresas de servizos de facturación ou dos clientes poidan conectarse ao sistema e enviar e recibir factura electrónica.

  A documentación de usuario e documentación técnica do sistema está dispoñible no Centro de Transferencia e Tecnoloxía no url: http://administracionelectronica.gob.es/ctt/faceb2b

  25 May 2018

  SII: Publicadas recomendacións da AEAT para campo IDfactura

  Despregar acordeon

  Publicouse no portal web da AEAT as recomendacións para o enchemento da identificación das facturas (IDfactura) do SII -Subministración Inmediata de Información do IVE-. Onde se informa do número e serie das facturas.

  Máis información en: portal web AEAT(Abre en nova xanela)

  01 March 2018

  Entra en vigor a versión 3.2.2. do formato facturae

  Despregar acordeon

  O pasado día 25 de febreiro entro en vigor a Resolución do 24 de agosto de 2017, da Subsecretaría, pola que se publica a Resolución do 25 de xullo de 2017, da Secretaría de Estado para a Sociedade da Información e a Axenda Dixital e das Secretarías de Estado de Facenda e de Orzamentos e Gastos, pola que se publica unha nova versión, 3.2.2, do formato de factura electrónica «facturae». BOE https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/25/pdfs/boe-A-2017-9982.pdf .

  A partir deste día 25 de febreiro pode presentar facturas a través de FACe en formato facturae versión 3.2.2. Versión que se engade ás versións xa existentes e soportadas: 3.2 e 3.2.1 do formato facturae no sistema FACe. A aceptación da versión 3.2.2 por parte de FACe non implica actualmente a tramitación electrónica das cesións de crédito recollidas na factura electrónica.

  Máis información desta versión en: http://www.facturae.gob.es/formato/paginas/version-3-2.aspx

  16 November 2017

  Posta en produción do PILOTO FACeB2B

  Despregar acordeon

  Segundo o acordado na pasada reunión do grupo de traballo de FACeB2B do 19 de setembro de 2017, a SGAD pon a disposición do sector privado o PILOTO de sistema FACEB2B, baseándose no actual sistema FACe de servizo de facturación da Administración Xeral do Estado.

  O enfoque do PILOTO é permitir aos provedores realizar unha integración controlada dos seus sistemas de facturación e de xestión de facturación con FACeB2B para obter experiencias que permitan realizar unha valoración da posta en produción completa deste sistema a medio prazo.

  A comunicación desde os distintos sistemas co PILOTO FACeB2B farase exclusivamente a través de servizos web, para que desde un provedor conectado directamente ou desde un provedor conectado a través dun provedor de servizos de facturación póidase remitir unha factura electrónica e a súa documentación asociada ao cliente destinatario da factura. Cliente que igualmente poderá recibir a factura e a documentación asociada á mesma a través dos servizos web que FACeB2B pon a disposición dos destinatarios da factura para a descarga das mesmas.

  Nesta primeira versión do PILOTO, o sistema permite:

  - Remitir e recibir facturas electrónicas en formato facturae versión 3.2 ou superior. - Remitir e recibir xunto a factúraa información anexa (PDF, HTML). - Asigna á presentación da factura dun número único de transmisión da factura, que permite a súa identificación unívoca dentro do mesmo. - Consultar as empresas, a través da listaxe das súas relacións, que aceptan facturas a través de FACeB2B. - Actualizar o estado de tramitación da factura para facilitar o seguimento por parte do provedor.

  Non permite:

  - Utilizar este servizo de distribución de facturas como almacén de facturas. - A comprobación da sinatura da factura durante a transmisión. - A presentación de facturas a través dun portal web. - A descarga de facturas a través dun portal web.

  Se está interesado en participar no piloto do sistema FACeB2B por favor pode solicitar a participación en http://run.gob.es/run/ijardb

  Data de inicio do PILOTO: 16 de novembro de 2017. Duración do PILOTO: 5 meses.

  Máis información:  http://administracionelectronica.gob.es/ctt/faceb2b(Abre en nova xanela)

  05 September 2017

  Publicado documento cos acordos tomados no VIII edición do Foro Factura Electrónica

  Despregar acordeon

  Informámoslles que na sección "Asuntos Tratados" da área de
  descargas do Foro de Factura Electrónica no Portal de Administración
  Electrónica, publicouse o documento de acordos tomados no VIII
  reunión do Foro de Factura celebrada o 11 de xullo de 2017.

  Poden acceder ao documento a través da seguinte ligazón

  https:// administracionelectronica.gob.es/comunidades/verPestanaDocumentacion.htm?idComunidad=201

  30 August 2017

  Publicada versión 3.2.2. do formato facturae

  Despregar acordeon

  A Administración Xeral do Estado publicou recentemente no seu portal  facturae(Abre en nova xanela)   a documentación da nova versión 3.2.2. Dita versión incorpora novos campos respecto da súa predecesora, a versión 3.2.1.

  Os campos incorporados son:

  •     Para a documentación acreditativa de cesións: FactoringAssignmentDocument, DocumentCharacter, RepresentationIdentity, DocumentType, Repository, RepositoryName, URL e Reference
  •     Para identificación da factura rectificada: InvoiceIssueDate
  •     Para a descrición xeral da factura: InvoiceDescription
  •     Para as novas etiquetas a nivel de factura:  ReceiverTransactionReference, FileReference e ReceiverContractReference
  •     Para o pago en especie: PaymentInKind, PaymentInKindReason e PaymentInKindAmount

  Tamén se engadiu o Quilowatt por hora (KWh) á lista de unidades de medida e o formato HTML á lista de formatos admitidos.

  14 August 2017

  FACe, o punto propio de entrada de facturas electrónicas da Generalitat Valenciana

  Despregar acordeon

  As consellerías da Generalitat Valenciana e os organismos autónomos SERVEF, INVASSAT e IVAT a través da Dirección Xeral de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións completan o proceso de migración do seu antigo sistema de punto de entrada de facturas electrónicas, proporcionado por un provedor de servizos de facturación externo, ao uso de FACE como o seu punto propio de recepción de facturas electrónicas.

  Durante o pasado mes de xullo finalizaron os traballos que permitiron á Generalitat Valenciana implantar os procesos necesarios para adecuar os seus sistemas de xestión contable á comunicación directa co punto xeral de entrada de facturas electrónicas – FACe, cuxa xestión e mantemento corresponde ao Ministerio de Facenda e Función Pública. Estes traballos permitirán reducir custos de mantemento e xestión das plataformas informáticas da Generalitat e a mellora da eficiencia na recepción das súas facturas electrónicas.

  Únense ditas consellerías e organismos a outros organismos e entidades da Generalitat Valenciana que xa viñan usando FACe como o seu punto propio de presentación de facturas electrónicas.

  Máis información sobre FACe en  http://administracionelectronica.gob.es/ctt/face

  10 August 2017

  FACe amplía as súas formas de identificación na remisión e consulta de facturas

  Despregar acordeon

  Para dar un mellor servizo na remisión e consulta de facturas FACe pon a disposición dos usuarios tres formas de identificación: cl@ve, firma electrónica e certificado electrónico.

  Con cl@ve o usuario poderase identificar a través dos sistemas proporcionados por Cl@ve: cl@ve Pin, cl@ve Permanente ou certificado electrónico. Os dous primeiros métodos están baseados na identificación por usuario e contrasinal, o que amplía e simplifica considerablemente as posibilidades de identificación dos usuarios en relación á súa xestión de facturas coa Administración Pública.

  A firma electrónica utiliza os servizos da plataforma @asina, permitindo ao usuario identificarse a través da Miniapplet e a través da aplicación Autofirma, ambos de @firma.

  A estes dous métodos xa existentes engádese o novo método de identificación de validación directa de certificado electrónico, evitando ao usuario instalar compoñente algún no seu computador para a validación do seu certificado.

  En resumo, FACe facilita a validación dun certificado electrónico vía Cl@ve, @firma ou certificado electrónico directo. Ademais, na consulta de facturas, sen necesidade de identificación, e a partir de certos datos da factura, poderá consultar o estado da este factura.

  FACe traballa e evoluciona para dar a máxima cobertura aos cidadáns en relación á súa xestión de facturas electrónicas coa Administración Pública.

  03 July 2017

  Extensións sectoriais para o Sector Público

  Despregar acordeon

  Foi aprobado o procedemento de presentación e aprobación de extensións sectoriais para o Sector Público. En aras de facer a presentación seguindo as canles marcadas, publicouse na área de descargas o documento que define como se debe facer a presentación e a documentación a achegar.

  O documento atópase dispoñible na seguinte ligazón:

  https://administracionelectronica.gob.es/ctt/resources/Solucións/1527/Area%20descargas/Procedemento%20aprobacion%20extensións%20sectoriais%20Facturae-AAPP.pdf?idIniciativa=1527&idElemento=9909  

  22 June 2017

  Aclaraciones sobre o sistema de subministración inmediata de información do IVE (SII)

  Despregar acordeon

  En o  Centro de Transferencia e Tecnoloxía: http://administracionelectronica.gob.es/ctt/forofacturae, atópase dispoñible o documento coas respostas da Axencia Estatal de Administración Tributaria respecto das consultas remitidas polas empresas e asociacións participantes no foro de factura electrónica sobre o sistema de subministración inmediata de información do IVE (SII).

  Acceso directo ao documento: http://administracionelectronica.gob.es/ctt/resources/soluciones/1527/area%20descargas/Contestacion%20SGAD%20cuestionesSII.xlsx?idIniciativa=1527&idElemento=9754

  14 March 2017

  Publicado documento cos acordos tomados no VII edición do Foro Factura Electrónica

  Despregar acordeon

  O 2 marzo tivo lugar a 7ª reunión do Foro de Factura Electrónica no que participan ademais das CCAA e a FEMP as principais asociacións empresariais e empresas representativas dos distintos sectores. O Foro foi coordinado e moderado pola SGAD en colaboración co IGAE, e outros órganos do Ministerio de Facenda e Función Pública e do Ministerio de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital.

  No foro exponse e debátese a situación actual da factura electrónica, as opcións de mellora para a completa integración do sistema nos procesos de compras das administracións públicas e bríndase ás entidades territoriais e ás empresas a oportunidade de expor directamente ás AAPP as incidencias, necesidades e cuestións que se lles presentan no uso da factura electrónica.

  Nesta ocasión o foro centrouse na necesidade de avanzar na unificación dos criterios técnicos e funcionais da factura electrónica e a homoxeneización dos comportamentos das distintas AAPP nas súas relacións cos provedores. Na sesión coas empresas, a administración anunciou novidades que foron ben acollidas polo sector privado como a presentación do Cartafol Cidadán para empresas, a nova versión de FACe e do formato Facturae, o concepto de “Selo FACe” ou o anuncio da creación do DIR3 para empresas.

  Ademais, mostrouse vontade de impulsar a reunión do foro con periodicidade trimestral e a realización de foros con carácter sectorial.

  Os participantes do Foro, tanto do sector privado como do sector público, destacaron a utilidade do encontro e deste tipo de mecanismos de colaboración e debate público-privado para o logro de obxectivos compartidos. De feito, ante o éxito da iniciativa, o modelo do Foro de Factura vai ser imitado noutros ámbitos, como o de expediente, arquivo e documento electrónico, onde se prevé que se celebre un foro a semellanza do de FACe.

  Na área de descargas xa se atopa dispoñible o documento de acordos tomados nesta sétima edición do Foro de Factura

  08 March 2017

  Novo servizo de notificación proactiva de cambios de estado de facturas para provedores

  Despregar acordeon

  FACe desenvolveu unha web service SOAP para a notificación proactiva aos provedores do cambio de estado das facturas.

  Debido á gran cantidade de chamadas que facían os provedores de FACe vía servizo web para coñecer se o estado das súas facturas cambiara, o equipo de FACe desenvolveu un servizo web SOAP para comunicar, de forma proactiva aos provedores, o cambio de estado das súas facturas.

  Con isto conseguiuse reducir o número de chamadas vía servizo web e que o provedor poida obter un coñecemento proactivo da evolución das súas facturas.

  FACe recompila a evolución dos estados dun provedor e fornécelle toda a información nunha soa chamada.

  Pode atopar a documentación necesaria para a conexión do servizo en a   Área de Descargas(Abre en nova xanela)   da solución

  28 February 2017

  FACe, 2 anos de facturación electrónica nas Administracións Públicas

  Despregar acordeon

  Un exemplo de transformación dixital das Administracións Públicas, con impacto directo no sector privado.

  Despois de dous anos da obriga de facturar electronicamente no Sector Público, considerables son os pasos dados na dirección correcta e non menos numerosos son os necesarios a seguir dando.

  lei 25/2013, do 27 de decembro, de impulso da factura electrónica e creación do rexistro contable de factura no Sector Público   , publicada hai algo máis de 3 anos, establecía, baixo o paraugas do control da morosidade das Administracións Públicas e a promoción da factura electrónica, a creación de dous novos conceptos nas Administracións Públicas. O primeiro era o Rexistro Contable de Facturas, creado como elemento de control e fiscalización das facturas das distintas administracións. O segundo era o punto xeral de entrada de facturas, creado como solución para levar a bo termo o proceso de informatización da presentación das facturas nas administracións.

  Durante estes dous anos, baixo o paraugas da Lei 25/2013 e a posibilidade de adherirse ao uso do punto de entrada de factura dun terceiro, a Administración Xeral do Estado logrou reunir á maioría das Administracións Públicas nun único punto de entrada de facturas electrónicas, FACe . Co aforro económico que a compartición dun sistema deste tipo representa para as administracións usuarias.

  As cifras de resultados son destacables, máis de 100.000 provedores de bens e servizos nacionais e internacionais utilizaron FACe como o punto de entrada electrónico para a presentación das súas facturas. Dirixiron estas facturas a máis de 8.000 Administracións Públicas adheridas a FACe, entre elas todas as Comunidades Autónomas excepto País Vasco. Sumando, nestes 2 anos de período de obriga, un total de máis de 14 millóns de facturas electrónicas presentadas a través de FACe.

  Para máis información sobre como se puxo en marcha e estase xestionando o sistema pode consultar a nota técnica:  "FACe: 2 anos de facturación electrónica nas Administracións Públicas"

  20 February 2017

  Nova versión de FACe en produción

  Despregar acordeon

  Informámoslles que se procedeu á actualización na contorna de produción cunha nova versión de FACe. Dita versión contén varios cambios funcionais que se detallan a seguir:

  Portal face.gob.es

  • Cambia o fluxo á hora de remitir facturas, agora só requirimos identificarse con CLAVE (non require firma). Só as facturas de repositorio require firma.
  • Cambiouse o deseño na visualización de facturas.
  • Cambiouse a forma de consultar facturas sen certificado
  • Posibilidade de descargar e consultar xustificante con CSV da presentación da factura.

  Interface WS directorioSRCF

  • No método "gestionUsuario" engadiuse un novo parámetro para determinar o estado do usuario. Este cambio pode repercutir nas integracións compiladas para ese método. Recomendamos a súa revisión.

  Os novos manuais actualizados atópanse dispoñibles en a  área de descargas da solución FACe(Abre en nova xanela)

  13 January 2017

  FACe, Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la AGE, recibe 8 millóns de facturas durante 2016

  Despregar acordeon

  De acordo ao establecido na Lei 25/2013, do 27 de decembro, de impulso da factura electrónica e creación do rexistro contable no Sector Público, desde o 15 de xaneiro de 2015 todas as Administracións Públicas teñen a obriga de recibir as facturas dos seus provedores por vía electrónica.

  Ademais da Administración Xeral do Estado que debe usar obrigatoriamente FACe, moitas outras administracións públicas de todos os ámbitos administrativos (estatal, rexional, local, universitario) canalizaron a recepción das súas facturas a través de FACe.

  O modelo español que marca a lei 25/2013 e no que FACe exerce de punto de apoio,  define un modelo con poucos exemplos comparables a nivel internacional. A través dun único punto de entrada de facturas - un portelo común -, os provedores de bens e servizos de máis de 8.000 AA.PP. entre elas grandes municipios, 16 comunidades autónomas e a Administración Xeral do Estado poden presentar as facturas aos seus clientes do Sector Público, cun mesmo formato e coas mesmas regras de codificación que permiten que as AA.PP. poidan interoperar no traballo de xestión das súas facturas. O cal repercute directamente nunha mellora na relación dos provedores co Sector Público.

  Neste período  transcorrido, o Punto de Entrada de Facturas Electrónicas (FACe) da Administración Xeral do Estado, presenta os seguintes datos:

  • 10.195 unidades das 16 CCAA adheridas, máis as Cidades Autónomas de Ceuta e Melilla.
  • 7.976  EELL adheridas.
  • Integrados os distintos órganos de tramitación dos Ministerios: 3.800 unidades.
  • 48 Universidades.
  • 40 Institucións Públicas.
  • 14.000.000 de facturas electrónicas distribuídas.
  19 December 2016

  Publicada Guía de la IGAE para auditorías dos RCF

  Despregar acordeon

  Informámoslles que se publicou na área de descargas do Foro de Factura Electrónica a Guía que realizou o IGAE para as auditorías dos Rexistros Contables de Factura prevista no artigo 12 da Lei 25/2013

  01 December 2016

  Cambio do campo importe nas facturas

  Despregar acordeon

  Informámoslles que o formato facturae define distintos campos de importe dentro da factura. Para unha mellor comprensión da información mostrada no sistema, a partir do 1 de xaneiro de 2017, o valor do importe da factura electrónica de referencia que FACe utiliza para mostralo nas listaxes de facturas, na sección de información detallada e que é utilizado para a consulta de factura sen certificado, pasará de ser o campo TotalInvoicesAmount para utilizarse o campo TotalExecutableAmount.

  De tal maneira que, a partir deste día 1 de xaneiro, a información que FACe mostre sobre o importe das facturas presentadas, estará referida ao campo TotalExecutableAmount da factura electrónica. E aquelas facturas que foron ou sexan presentadas ata o día 31 de decembro de 2016 inclusive terán informado o campo importe o valor do campo TotalInvoicesAmount.

  05 July 2016

  Publicado documento cos acordos de VINA reunión do Foro de Factura Electrónica

  Despregar acordeon

  Informámoslles que na sección "Asuntos Tratados" da área de
  descargas do Foro de Factura Electrónica no Portal de Administración
  Electrónica, publicouse o documento de acordos tomados en VINA
  reunión do Foro de Factura celebrada o 15 de xullo de 2016.

  Poden acceder ao documento a través da seguinte ligazón

  https://administracionelectronica.gob.es/ctt/forofacturae/descargas

  25 February 2016

  Publicado documento cos acordos do V reunión do Foro de Factura Electrónica

  Despregar acordeon

  Informámoslles que na sección "Asuntos Tratados" da área de descargas do Foro de Factura Electrónica no Portal de Administración Electrónica, publicouse o documento de acordos tomados no V reunión do Foro de Factura celebrada o 4 de febreiro de 2016.

  Poden acceder ao documento a través da seguinte ligazón

  https://administracionelectronica.gob.es/ctt/forofacturae/descargas

  18 February 2016

  Recomendacións migración unidades DIR3

  Despregar acordeon

  Como se acordou na pasada reunión do foro de factura electrónica publicouse no foro de factura electrónica ( http://administracionelectronica.gob.es/ctt/forofacturae ) o documento que aclara o funcionamento de FACe ante novas unidades DIR3 e a recomendación de usar unidades de tipo UGEP para evitar os problemas de extinción de unidades causados por cambios organizativos.

  11 December 2015

  Disponible a nova versión FACe

  Despregar acordeon

  Xa está dispoñible en produción a nova versión de FACe 4.3.0. Entre as melloras da mesma, cabe destacar as seguintes:

  • Nova versión do Portal de organismos  https://gestion.face.gob.es
  • Nova versión do mini-applet de firma
  • Ampliación a 4000 caracteres do campo comentario utilizado na notificación do cambio estado, especialmente nos rexeitamentos de facturas.
  10 December 2015

  Publicada a versión 'Xestión Factura-e 3.3'

  Despregar acordeon

  Xa está dispoñible na páxina web de  Facturae(Abre en nova xanela)   a nova versión da aplicación de escritorio ‘Xestión de Facturación Electrónica 3.3’ que introduce os seguintes cambios e melloras:

  •  Os importes das liñas, a excepción do importe unitario, arredondaranse a dous decimais.
  • O custo total de cada liña será igual ao produto do número de unidades polo prezo unitario arredondado de acordo con o método común de redondeo a dous decimais.
  • Os importes a nivel de factura, excepto os tipos impositivos ou as porcentaxes a aplicar non terán máis de dous decimais.
  • Numéranse as liñas de pedido no detalle dunha factura.
  • Posibilidade de editar o Número de Factura cando se atopa en estado borrador.
  • Posibilidade de seleccionar varias facturas para asinalas.

   Publicouse nas 3 contornas (Linux, Mac e Windows) e coa mesma licencia que as anteriores, é dicir, o código fonte da aplicación está dispoñible para a súa descarga e modificación.

   Asimismo, actualizouse na páxina web o validador contable de facturas á última versión proporcionada pola AEAT que tamén está adaptada á Orde HAP/1650/2015.

  29 October 2015

  Publicado documento cos acordos do IV reunión do Foro de Factura Electrónica

  Despregar acordeon

  Informámoslles que na sección "Asuntos Tratados" da área de descargas do Foro de Factura Electrónica, publicouse o documento de acordos tomados no IV reunión celebrada o 29 de setembro de 2015.

  23 October 2015

  Nova documentación en área de descargas

  Despregar acordeon

  Informámoslles que se subiu á área de descargas do Foro de factura electrónica a seguinte documentación:

  • Validaciones OM HAP/1650/2015

   Listaxe de validacións recollidas na OM HAP/1650/2015 con indicación daquelas que están recollidas en FACe e aquelas que están recollidas nos RCFs

  • Borrador proposta rexeitamentos-erros RCFs-PGEFEs

   Documentación de proposta de mensaxes de erro por parte dos PGEFEs e mensaxes de rexeitamento en fase de anotación por parte dos RCFs.

  • Borrador nota informativa utilización determinados datos referencia en factura electrónica

   Nota informativa utilización determinados datos referencia en factura electrónica

  21 September 2015

  A Administración aforrou 24 millóns ata xullo coa factura electrónica

  Despregar acordeon

  As Administracións Públicas tramitaron case 5 millóns de facturas electrónicas e aforraron desta maneira 24 millóns de euros no primeiro semestre de 2015, segundo un informe da empresa especializada en intercambio electrónico de documentos SERES.

  O estudo detalla que os provedores aforraron 14 millóns de euros entre xaneiro e o 15 de xullo deste ano grazas á factura electrónica. O estudo tamén concreta que o 59 % da facturación ás Administracións Públicas realizouse a través do FACe (Punto Xeral de Entrada de Facturas Electrónicas da Administración Xeral do Estado), mentres que a porcentaxe restante fíxose mediante os máis de 1.500 puntos de entrada creados polas distintas administracións.

  Así mesmo, SERES explica que máis da metade das facturas electrónicas (o 53 %) foron dirixidas a entidades locais fronte ao 37 % que tiñan como destinatarias as comunidades autónomas e o 10 % restante que tiña como obxectivo algún organismo dependente da Administración Xeral do Estado

  14 September 2015

  Validacións incluídas no novo anexo II da Orde HAP/492/2014

  Despregar acordeon

  Ante as dúbidas que poden xurdir respecto da aplicación das regras de validación incluídas no novo anexo II da Orde HAP/492/2014, do 27 de marzo, introducido mediante a Orde HAP/1650/2015, do 31 de xullo, publicouse no portal da Intervención Xeral da Administración do Estado un documento coa equivalencia entre os campos que figuran no anexo de validacións e as correspondente etiquetas do formato Facturae.

  06 August 2015

  Publicada Orde HAP/1650/2015

  Despregar acordeon

  Publicouse no BOE a Orde HAP/1650/2015, do 31 de xullo, pola que se modifican a Orde HAP/492/2014, do 27 de marzo, pola que se regulan os requisitos funcionais e técnicos do rexistro contable de facturas das entidades do ámbito de aplicación da Lei 25/2013, do 27 de decembro, de impulso da factura electrónica e creación do rexistro contable de facturas no Sector Público, e a Orde HAP/1074/2014, do 24 de xuño, pola que se regulan as condicións técnicas e funcionais que debe reunir o Punto Xeral de Entrada de Facturas Electrónicas.

  Ligazón:  http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/06/pdfs/boe-A-2015-8844.pdf

  22 July 2015

  Aberto espazo de divulgación Foro de Factura Electrónica

  Despregar acordeon

  Dado o amplo alcance da factura electrónica e con obxecto de axuntar a visión das Administracións Públicas e do sector empresarial, o Ministerio de Facenda e Administracións Públicas crea o Foro de Factura Electrónica no que están representados tanto o Sector Público como o Sector Privado.

  Neste foro exponse e se debate sobre a situación actual da factura electrónica, as opcións de mellora e avances a curto, medio e longo prazo para a completa integración da factura electrónica nos procesos de compra das Administracións Públicas.

  Co fin de publicitar e abrir ao público os acordos e medidas acordadas no este foro, créase este espazo de divulgación onde poden atoparse desde os membros que o compoñen ata os acordos establecidos nas distintas reunións do este foro.

  Subscricións

  Nesta área poderá darse de alta para recibir as notificacións de cambios que se realicen en noticias, documentos ou foros relacionadas coa comunidade.

  Formulario de subscricións
  Introduza o e-mail no que desexa recibir as subscricións da comunidade.

  *

  Pode consultar a política de protección de datos do PAe e CTT no seu aviso legal

  Introduza o e-mail para darse de baixa da subscrición.