accesskey_mod_content

Disposicións da Unión Europea

Actos publicados na sección L (Lexislación) do Diario Oficial da Unión Europea (DOUE). Móstranse unha selección de documentos normativos, nos que se significa o papel relevante da interoperabilidade entre administracións e os servizos transfronteirizos de administración electrónica que reforzan o mercado interior e complementan os actos lexislativos en diversas actuacións da Unión Europea, e así se estima:

Interoperabilidade e Servizos públicos europeos de administración electrónica

Decisión (UE) 2015/2240, de 25 de novembro, [programa ISA2]

04 decembro 2015

Decisión (UE) 2015/2240 do Parlamento Europeo e do Consello, de 25 de novembro de 2015 pola que se establece un programa relativo ás solucións de interoperabilidade e os marcos comúns para as administracións públicas, as empresas e os cidadáns europeos (programa ISA2) como medio de modernización do sector público. (Texto pertinente a efectos do EEE)

 • Interoperabilidade
 • Servizos electrónicos

Decisión Nº 922/2009/CE, de 16 de setembro, [programa ISA]

03 outubro 2009

Decisión Nº 922/2009/CE do Parlamento Europeo e do Consello de 16 de setembro de 2009
relativa ás solucións de interoperabilidade para as administracións públicas europeas (ISA) (Texto pertinente a efectos do EEE) [IS

Decisión 2004/387/CE, de 21 de abril, [programa IDABC]

18 maio 2004

Decisión 2004/387/CE do Parlamento Europeo e do Consello de 21 de abril de 2004 relativa á prestación interoperable de servizos paneuropeos de administración electrónica ao sector público, as empresas e os cidadáns (IDABC) [inclúe Corrección de erros da Decisión 2004/387/CE da Comisión de 28 de abril de 2004].

Identidade e firma electrónica

Regulamento (UE) nº 910/2014, de 23 de xullo, [eIDAS]

28 agosto 2014

Regulamento (UE) nº 910/2014 do Parlamento Europeo e do Consello, de 23 de xullo de 2014, relativo á identificación electrónica e os servizos de confianza para as transaccións electrónicas no mercado interior (eIDAS) e pola que se derroga a  Directiva 1999/93/CE(Abre en nova xanela) .

 • Identidade e Firma electrónica
 • Interoperabilidade

Directiva 1999/93/CE, de 13 de decembro, [firma electrónica] DERROGADA

19 xaneiro 2000

Directiva 1999/93/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 13 de decembro de 1999, pola que se establece un marco comunitario para a firma electrónica. [DERROGADA]

 • Identidade e Firma electrónica
 • Interoperabilidade

Seguridade en redes e sistemas de información

Directiva (UE) 2016/1148, de 6 de xullo, [seguridade das redes e sistemas de información na Unión]

19 xullo 2016

Directiva (UE) 2016/1148 do Parlamento Europeo e do Consello, de 6 de xullo de 2016, relativa ás medidas destinadas a garantir un elevado nivel común de seguridade das redes e sistemas de información na Unión.

 • Seguridade

Accesibilidade

Directiva (UE) 2016/2102, de 26 de outubro, [accesibilidade dos sitios web e aplicacións móbiles do sector público]

02 decembro 2016

Directiva (UE) 2016/2102 do Parlamento Europeo e do Consello, de 26 de outubro de 2016, sobre a accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles dos organismos do sector público.

 • Accesibilidade
 • Servizos electrónicos

Reutilización de datos do sector público

Directiva 2013/37/UE, de 26 de xuño, [reutilización da información no sector público]

27 xuño 2013

Directiva 2013/37/UE do Parlamento Europeo e do Consello, de 26 de xuño de 2013, pola que se modifica Directiva 2003/98/CE(Abre en nova xanela)  relativa á reutilización da información no sector público (modifica os arts. 1 a 9 e 11 da Directiva 2003/98)

 • Goberno aberto
 • Interoperabilidade

Directiva 2003/98/CE, de 17 de novembro, [reutilización da información do sector público]

31 decembro 2003

Directiva 2003/98/CE do Parlamento Europeo e do Consello de 17 de novembro de 2003 relativa á reutilización da información do sector público

 • Goberno aberto
 • Interoperabilidade

Contratación e factura electrónica

Directiva 2014/55/UE, de 16 de abril, [contratación pública, factura electrónica]

06 maio 2014

Directiva 2014/55/UE do Parlamento Europeo e do Consello, de 16 de abril de 2014, relativa á facturación electrónica na contratación pública.

 • Contratación
 • Interoperabilidade

Directiva 2014/23/UE, de 26 de febreiro, [contratación pública, contratos de concesión]

28 marzo 2014

Directiva 2014/23/UE do Parlamento Europeo e do Consello, de 26 de febreiro de 2014, relativa á adxudicación de contratos de concesión

 • Contratación
 • Interoperabilidade

Directiva 2014/24/UE, de 26 de febreiro, [contratación pública, xeral]

28 marzo 2014

Directiva 2014/24/UE do Parlamento Europeo e do Consello, de 26 de febreiro de 2014, sobre contratación pública e pola que se derroga a Directiva 2004/18/CE(Abre en nova xanela)

 • Contratación
 • Interoperabilidade

Directiva 2014/25/UE, de 26 de febreiro, [contratación pública, sectores estratéxicos]

28 marzo 2014

Directiva 2014/25/UE do Parlamento Europeo e do Consello, de 26 de febreiro de 2014, relativa á contratación por entidades que operan nos sectores da auga, a enerxía, os transportes e os servizos postais e pola que se derroga a Directiva 2004/17/CE(Abre en nova xanela)  

 • Contratación
 • Interoperabilidade

Protección de datos

Regulamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, [Regulamento Xeral de Protección de datos (RGPD)]

04 maio 2016

Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE (Abre en nova xanela) (Regulamento Xeral de Protección de Datos).

 • Cidadán
 • Servizos electrónicos
 • Seguridade

Regulamento (UE) Nº 611/2013, de 24 de xuño, [datos de carácter persoal, comunicacións electrónicas]

26 xuño 2013

Regulamento (UE) Nº 611/2013 da Comisión, de 24 de xuño de 2013, relativo ás medidas aplicables á notificación de casos de violación de datos persoais no marco da Directiva 2002/58/CE(Abre en nova xanela) do Parlamento Europeo e do Consello sobre a privacidade e as comunicacións electrónicas.

 • Seguridade
 • Cidadán
 • Servizos electrónicos

Directiva 2006/24/CE, de 15 de marzo, [datos persoais, conservación de datos]

13 abril 2006

Directiva 2006/24/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 15 de marzo de 2006, sobre a conservación de datos xerados ou tratados en relación coa prestación de servizos de comunicacións electrónicas de acceso público ou de redes públicas de comunicacións e pola que se modifica a Directiva 2002/58/CE(Abre en nova xanela) .

 • Seguridade
 • Cidadán
 • Servizos electrónicos

Directiva 2002/58/CE, de 12 de xullo, [datos persoais, protección da intimidade]

31 xullo 2002

Directiva 2002/58/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 12 de xullo de 2002, relativa ao tratamento dos datos persoais e á protección da intimidade no sector das comunicacións electrónicas (Directiva sobre a privacidade e as comunicacións electrónicas) 

 

 • Seguridade
 • Cidadán
 • Servizos electrónicos

Directiva 95/46/CE, de 24 de outubro, [datos de carácter persoal, libre circulación de datos] DERROGADA con efectos de 25 de maio de 2018

23 novembro 1995

Directiva 95/46/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 24 de outubro de 1995, relativa á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos.

 • Cidadán
 • Servizos electrónicos
 • Seguridade

Servizos no mercado interior

Regulamento (UE) 2017/1128, de 14 de xuño, [portabilidade transfronteiriza servizos de contidos en liña]

30 xuño 2017

Regulamento (UE) 2017/1128 do Parlamento Europeo e do Consello, de 14 de xuño de 2017, relativo á portabilidade transfronteiriza dos servizos de contidos en liña no mercado interior.

 • Interoperabilidade
 • Cidadán

Directiva 2014/26/UE, de 26 de febreiro, [licenzas multiterritoriales]

20 marzo 2014

Directiva 2014/26/UE do Parlamento Europeo e do Consello, de 26 de febreiro de 2014, relativa á xestión colectiva dos dereitos de autor e dereitos afíns e á concesión de licenzas multiterritoriales de dereitos sobre obras musicais para a súa utilización en liña no mercado interior. Texto pertinente a efectos do EEE

 • Empresa
 • Interoperabilidade

Directiva 2007/2/CE, de 14 de marzo, [INSPIRE]

25 abril 2007

Directiva 2007/2/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 14 de marzo de 2007, pola que se establece unha infraestrutura de información espacial na Comunidade Europea (Inspire)

 • Interoperabilidade
 • Cooperación interadministrativa

Directiva 2006/123/CE, de 12 de decembro, [servizos no mercado interior]

27 decembro 2006

Directiva 2006/123/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 12 de decembro de 2006, relativa aos servizos no mercado interior.

 • Cidadán
 • Interoperabilidade
 • Empresa

Normalización, calidade, organismos de normalización

Regulamento (UE) nº 1025/2012, de 25 de outubro, [normalización europea]

14 novembro 2012

Regulamento (UE) nº 1025/2012 do Parlamento Europeo e do Consello, de 25 de outubro de 2012, sobre a normalización europea, polo que se modifican as Directivas 89/686/CEE e 93/15/CEE do Consello e as Directivas 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE do Parlamento Europeo e do Consello e polo que se derroga a Decisión 87/95/CEE do Consello e a Decisión nº 1673/2006/CE do Parlamento Europeo e do Consello.

 • Cooperación interadministrativa