Lleis i normes bàsiques en administració electrònica

Lleis i normativa bàsica que constitueixen les bases del desenvolupament de la matèria d'administració electrònica a Espanya.

 • Es complementa amb la pàgina de: Cronologia de lleis i normes reguladores d'àmbit estatal 

Procediment administratiu electrònic

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques

02 octubre 2015

BOE: núm. 236, de 02/10/2015

DEROGACIÓ NORMATIVA, entre unes altres:

Disposició final setena. ENTRADA EN VIGOR:

 • La present Llei entrarà en vigor a l'any de la seva publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat[...]
 • NOTA: Aquesta Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques juntament amb la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic(Obre en nova finestra) contemplen que la tramitació electrònica ha de constituir l'actuació habitual de les Administracions Públiques, per servir millor als principis d'eficàcia, eficiència, a l'estalvi de costos, a les obligacions de transparència i a les garanties dels ciutadans.
  La llei 39/2015, d'1 d'octubre, es refereix, entre unes altres, a qüestions tals com els drets de les persones en les seves relacions amb les AA.PP; l'assistència en l'ús de mitjans electrònics; els registres electrònics; els sistemes d'identificació dels interessats en el procediment; la pràctica de les notificacions a través de mitjans electrònics; l'emissió de documents per les AA.PP. ; la validesa i eficàcia de les còpies realitzades per les AA.PP.; els documents aportats pels interessats; i l'arxiu de documents.

 • D'especial interès: Preàmbul, Títol preliminar, Títol I, Capítol II, Títol II, Capítol I, articles: Article 6. Registres electrònics d'apoderaments; Articles 31 i 32: còmput de terminis; Articles  41, 42, 43: Notificacions; Article 53: drets de l'interessat; Articles 66, 68: procediment a sol·licitud de l'interessat; Article 70: Expedient Administratiu; Article 83: Informació pública; Article 131: Publicitat de les normes; disposició addicional 4, disposició transitòria 4 i disposició final 2. 

 • Ciutadà
 • Serveis electrònics
 • Identitat i Signatura electrònica
 • Accessibilitat
 • Interoperabilitat
 • Infraestructures i serveis comuns
 • Lleis 39 i 40

Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic

02 octubre 2015

BOE: núm. 236, de 02/10/2015

DEROGACIÓ NORMATIVA, entre unes altres:

 • Llei 6/1997, de 14 d'abril, d'Organització i Funcionament de l'Administració General de l'Estat(Obre en nova finestra) (norma derogada, amb efectes de 2 d'octubre de 2016)

 • NOTA: aquesta Llei 40/2015 juntament amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques(Obre en nova finestra) contemplen que la tramitació electrònica ha de constituir l'actuació habitual de les Administracions Públiques.
  Tracta aquesta Llei 40/2015 entre altres qüestions, dels sistemes d'identificació electrònica, la signatura electrònica del personal al servei de les AA.PP. ; la seu electrònica ; l'arxiu electrònic de documents ; l'intercanvi de dades en entorns tancats de comunicació, l'actuació administrativa automatitzada ; l'obligació que les Administracions Públiques es relacionin entre si per mitjans electrònics, el funcionament electrònic dels òrgans col·legiats ; els sistemes electrònics d'informació mútua ; la gestió compartida dels serveis comuns que inclou els sistemes d'informació i comunicacions ; l'aplicació de l'Esquema Esquema Nacional d'Interoperabilitat i de l'Esquema Esquema Nacional de Seguretat(Obre en nova finestra) ; la reutilització de sistemes i aplicacions de propietat de l'Administració i la Transferència de tecnologia entre Administracions.

 • D'especial interès: Preàmbul, Títol preliminar, Capítol I i V, Títol III, Capítol IV, articles: 53, 83 i 152 i disposició addicional 9. També article 48.8 inscripció de convenis en el Registre Electrònic estatal d'Òrgans i Instruments de Cooperació del sector públic estatal.

 • Cooperació interadministrativa
 • Identitat i Signatura electrònica
 • Serveis electrònics
 • Centre de Transferència de Tecnologia
 • Interoperabilitat
 • Seguretat
 • Contractació
 • Lleis 39 i 40

Llei 11/2007, de 22 de juny d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics (Dísposición DEROGADA)

23 juny 2007

BOE núm. 150 de 23/06/2007

 • Serveis electrònics
 • Infraestructures i serveis comuns
 • Interoperabilitat
 • Accessibilitat
 • Govern obert
 • Seguretat
 • Lleis 39 i 40

Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre [de desenvolupament parcial de la Llei 11/2007]

18 novembre 2009

Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics.
BOE: Núm. 278 de 18/11/2009

 • Serveis electrònics
 • Infraestructures i serveis comuns
 • Interoperabilitat

Reial decret 4/2010, de 8 de gener [Esquema Nacional d'Interoperabilitat (ENI)]

29 gener 2010

Reial decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.
BOE: Núm. 25 de 29/01/2010

 • Seguretat
 • Serveis electrònics

Reial decret 3/2010, de 8 de gener, [Esquema Nacional de Seguretat (ENS)]

29 gener 2010

Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.
BOE: núm. 25, de 29/01/2010 

 • Interoperabilitat
 • Serveis electrònics

Normes Tècniques d'Interoperabilitat

L'Esquema Nacional d'Interoperabilitat: Reial decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat en l'àmbit de l'administració electrònica(Obre en nova finestra)    estableix la sèrie de Normes Tècniques d'Interoperabilitat que són d'obligat compliment per les AA.PP. i que desenvolupen aspectes concrets de la interoperabilitat entre les AA.PP. i amb els ciutadans

NTI de Catàleg d'estàndards

31 octubre 2012

Resolució de 3 d'octubre de 2012, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual s'aprova la Norma Tècnica d'Interoperabilitat de Catàleg d'estàndards. BOE-A-2012-13501(Obre en nova finestra)
BOE núm. 262 de 31/10/2012 (Secció III)

 • Interoperabilitat

NTI de Document electrònic

30 juliol 2011

Resolució de 19 de juliol de 2011, de la Secretaria d'Estat per a la Funció Pública, per la qual s'aprova la Norma Tècnica d'Interoperabilitat de Document Electrònic. BOE-A-2011-13169(Obre en nova finestra)
BOE: 30/07/2011 (Secció III)

 • Interoperabilitat

NTI de Digitalització de documents

30 juliol 2011

Resolució de 19 de juliol de 2011, de la Secretaria d'Estat per a la Funció Pública, per la qual s'aprova la Norma Tècnica d'Interoperabilitat de Digitalització de Documents.
BOE-A-2011-13168(Obre en nova finestra)
BOE: 30/07/2011 (Secció III)

 • Interoperabilitat

NTI d'Expedient electrònic

30 juliol 2011

Resolució de 19 de juliol de 2011, de la Secretaria d'Estat per a la Funció Pública, per la qual s'aprova la Norma Tècnica d'Interoperabilitat d'Expedient Electrònic. BOE-A-2011-13170 (Obre en nova finestra)
BOE: 30/07/2011 (Secció III)

 • Interoperabilitat

NTI de Política de signatura i segell electrònics i de certificats de l'administració

03 novembre 2016

Resolució de 27 d'octubre de 2016, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual s'aprova la Norma Tècnica d'Interoperabilitat de Política de Signatura i Segell Electrònics i de Certificats de l'Administració.
BOE: núm. 266, de 03/11/2016 (Secció III)

 • Interoperabilitat
 • Identitat i Signatura electrònica

NTI de Protocols d'intermediació de dades

26 juliol 2012

Resolució de 28 de juny de 2012, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual s'aprova la Norma Tècnica d'Interoperabilitat de Protocols d'intermediació de dades. BOE-A-2012-10049 (Obre en nova finestra)
BOE núm. 178 de 26/07/2012 (Secció III)

 • Interoperabilitat

NTI de Relació de models de dades

26 juliol 2012

Resolució de 28 de juny de 2012, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual s'aprova la Norma Tècnica d'Interoperabilitat de Relació de models de dades.
BOE-A-2012-10050(Obre en nova finestra)
BOE núm. 178 de 26/07/2012 (Secció III)

 • Interoperabilitat

NTI de Política de gestió de documents electrònics

26 juliol 2012

Resolució de 28 de juny de 2012, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual s'aprova la Norma Tècnica d'Interoperabilitat de Política de gestió de documents electrònics. BOE-A-2012-10048 (Obre en nova finestra)
BOE núm 178 de 26/07/2012 (Secció III)

 • Interoperabilitat

NTI de Requisits de connexió a la xarxa de comunicacions de les AAPP espanyoles

30 juliol 2011

Resolució de 19 de juliol de 2011, de la Secretaria d'Estat per a la Funció Pública, per la qual s'aprova la Norma Tècnica d'Interoperabilitat de Requisits de connexió a la xarxa de comunicacions de les Administracions Públiques espanyoles. (Xarxa SARA). BOE-A-2011-13173(Obre en nova finestra)
BOE: 30/07/2011 ( Secció III)

 • Interoperabilitat

NTI de Procediments de copiat autèntic i conversió entre documents electrònics

30 juliol 2011

Resolució de 19 de juliol de 2011, de la Secretaria d'Estat per a la Funció Pública, per la qual s'aprova la Norma Tècnica d'Interoperabilitat de Procediments de copiat autèntic i conversió entre documents electrònics. BOE-A-2011-13172 (Obre en nova finestra)
BOE: 30/07/2011 ( Secció III)

 • Interoperabilitat

NTI de Model de doneu-vos per a l'intercanvi de seients entre les entitats registrals

30 juliol 2011

Resolució de 19 de juliol de 2011, de la Secretaria d'Estat per a la Funció Pública, per la qual s'aprova la Norma Tècnica d'Interoperabilitat de Model de Dades per a l'Intercanvi de seients entre les entitats registrals (Sicres 3.0).- BOE-A-2011-13174 (Obre en nova finestra)
BOE: 30/07/2011 (Secció III)

 • Interoperabilitat

NTI de Reutilització de recursos de la informació

04 març 2013

Resolució de 19 de febrer de 2013, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual s'aprova la Norma Tècnica d'Interoperabilitat de Reutilització de recursos de la informació. BOE-A-2013-2380(Obre en nova finestra)
BOE núm. 54 de 04/03/2013 (Secció III)

 • Interoperabilitat
 • Govern obert

Estructura organitzativa: Òrgans responsables de l'administració electrònica

Reial decret 769/2017, de 28 de juliol [funcions i estructura de la Secretaria General d'Administració Digital (SGAD)]

29 juliol 2017

Reial decret 769/2017, de 28 de juliol, pel qual es desenvolupa l'estructura orgànica bàsica del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública i es modifica el Reial decret 424/2016, d'11 de novembre, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica dels departaments ministerials.
BOE: núm 80, de 29/07/2017

 • NOTA: Article 14. Secretaria General d'Administració Digital  –la Secretaria General d'Administració Digital (SGAD) amb rang de Sotssecretaria – és l'òrgan directiu al que correspon, sota l'autoritat del titular de la Secretaria d'Estat de Funció Pública, l'adreça, coordinació i execució de les competències atribuïdes al Departament en matèria d'administració digital, racionalització de les tecnologies de la informació i les comunicacions en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat i els seus Organismes Públics i del funcionament del Servei Comú de Sistemes d'Informació i Comunicació.

 • De la Secretaria General d'Administració Digital depenen les següents Sotsdireccions Generals: a) La Sotsdirecció General de Coordinació d'Unitats TIC, b) La Sotsdirecció General d'Impuls de l'Administració Digital i Serveis al Ciutadà, c) La Sotsdirecció General d'Explotació, d) La Sotsdirecció General d'Aplicacions i Serveis Generals. Així mateix depèn de la Secretaria General la Sotsdirecció General d'Inversions TIC.

 • Serveis electrònics
 • Infraestructures i serveis comuns
 • Cooperació interadministrativa
 • Desenvolupament de Sistemes

Reial decret 424/2016, d'11 de novembre, [estructura orgànica bàsica del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública i Secretaria General d'Administració Digital (SGAD)]

12 novembre 2016

Reial decret 424/2016, d'11 de novembre,(Obre en nova finestra) pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica dels departaments ministerials.
BOE: núm. 274, de 12/11/2016

 • Article 4. Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. C) La Secretaria d'Estat de Funció Pública, de la qual depenen els següents òrgans directius: 1r. Secretaria General d'Administració Digital, amb rang de Sotssecretaria. 2n. La Direcció general de la Funció Pública. 3r. La Direcció general de Governança Pública. 4t. L'Oficina de Conflictes d'Interessos, amb rang de Direcció general.

 • Queda suprimida: L'Adreça de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC)

 • Infraestructures i serveis comuns
 • Serveis electrònics

Reial decret 806/2014, de 19 de setembre, [organització i instruments operatius de les TIC en l'AGE]

26 setembre 2014

Reial decret 806/2014, de 19 de setembre, sobre organització i instruments operatius de les tecnologies de la informació i les comunicacions en l'Administració General de l'Estat i els seus Organismes Públics.
BOE: núm. 234, de 26/09/2014

 • Infraestructures i serveis comuns
 • Serveis electrònics
 • Cooperació interadministrativa

Reial decret 802/2014, de 19 de setembre, [funcions i estructura de l'Adreça de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC)]

26 setembre 2014

Reial decret 802/2014, de 19 de setembre, pel qual es modifiquen el Reial decret 390/1998, de 13 de març, pel qual es regulen les funcions i l'estructura orgànica de les Delegacions d'Economia i Hisenda; el Reial decret 1887/2011, de 30 de desembre, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica dels departaments ministerials; el Reial decret 199/2012, de 23 de gener, pel qual es desenvolupa l'estructura orgànica bàsica del Ministeri de la Presidència; el Reial decret 256/2012, de 27 de gener, pel qual es desenvolupa l'estructura orgànica bàsica del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques i el Reial decret 696/2013, de 20 de setembre, de modificació de l'anterior.
BOE: núm. 234, de 26/09/2014

 • Infraestructures i serveis comuns
 • Serveis electrònics

Punt d'Accés General (PAG) de l'Administració General de l'Estat

Ordre HAP/1949/2014, de 13 d'octubre, [Punt d'Accés General (PAG) de l'AGE]

27 octubre 2014

Ordre HAP/1949/2014, de 13 d'octubre, per la qual es regula el Punt d'Accés General de l'Administració General de l'Estat i es crea la seva seu electrònica.
BOE: núm. 260, de 27/10/2014

 • Ciutadà
 • Empresa
 • Serveis electrònics
 • Govern obert
 • Infraestructures i serveis comuns

Registre Electrònic General de l'AGE

Ordre HAP/566/2013, de 8 d'abril, [Registre Electrònic Comú de l'AGE]

12 abril 2013

Ordre HAP/566/2013, de 8 d'abril, per la qual es regula el Registre Electrònic Comú
BOE: Núm. 88, de 12/04/2013.

Veure a més:

 • Serveis electrònics
 • Cooperació interadministrativa
 • Lleis 39 i 40

Identificació, signatura electrònica i representació

Llei 59/2003, de 19 de desembre de signatura electrònica

20 desembre 2003

BOE: núm. 304 de 20/12/2003

 • NOTA: Aquesta llei regula la signatura electrònica, la seva eficàcia jurídica i la prestació de serveis de certificació. 

 • S'afegeix l'apartat 11, amb efectes de 2 d'octubre de 2016, per la disposició final 2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Ref. BOE-A-2015-10565(Obre en nova finestra) : Tots els sistemes d'identificació i signatura electrònica prevists en la Llei de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i en la Llei de Règim Jurídic del Sector Públic tindran plens efectes jurídics.

 • Identitat i Signatura electrònica

Ordre HAP/1637/2012, de 5 de juliol, [Registre Electrònic d'Apoderaments]

25 juliol 2012

Ordre HAP/1637/2012, de 5 de juliol, per la qual es regula el Registre Electrònic d'Apoderaments.
BOE: núm. 177, de 25/07/2012

 • De conformitat amb l'article 6, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, (Obre en nova finestra)

 • Aquest registre es regula en l'article 15 del RD 1671/2009(Obre en nova finestra) per fer constar i gestionar les representacions que els interessats atorguin a tercers amb la finalitat de que aquests puguin actuar en el seu nom de forma electrònica davant l'Administració General de l'Estat i/o els seus organismes públics vinculats o depenents..

 • Es deroguen els annexos I, II i III en Ordre HFP/633/2017, de 28 de juny(Obre en nova finestra) ,(BOE 04/07/2017)  per la qual s'aproven els models de poders inscribibles en el Registre Electrònic d'Apoderaments de l'AGE i en el registre electrònic d'apoderaments de les Entitats Locals[..]

 • NOTA: Veure en CTT:  Registre Electrònic d'Apoderaments (REVA) (Obre en nova finestra)

 • Serveis electrònics
 • Cooperació interadministrativa
 • Lleis 39 i 40
 • Identitat i Signatura electrònica

Ordre ESS/486/2013, de 26 de març, [Registre electrònic d'apoderaments de la Seguretat Social]

28 març 2013

Ordre ESS/486/2013, de 26 de març, per la qual es crea i regula el Registre electrònic d'apoderaments de la Seguretat Social per a la realització de tràmits i actuacions per mitjans electrònics.
BOE núm.75, de 28/03/2013

 • Serveis electrònics
 • Identitat i Signatura electrònica